นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 32
29/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ไปดูการทำถนนหมู่ 11 หมู่ 6 และหมู่ 9 รวมทั้งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ประชาชน


Hits: 20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณเส้นหน้าร้านตะรอน เส้นรอบบึงและเส้นซอย8ของหมู่11


Hits: 22
27/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ นายก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังแดง ผอ.กองสวัสดิการฯ และตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.2 วังแดง แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ วัดวังแดง2


Hits: 25
 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติย ราชนารี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 22
25/04/2565 เวลา 13.30 น. ท่านนายก วินัย ระนาดเสนาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตรอน (ศจพ.อ.ตรอน) ณ ห้องประชุมอำเภอตรอน ที่ว่าการอำเภอตรอน ชั้น 2


Hits: 16
25/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก(1) พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการและตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.4 วังหิน แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ สถานีสูบน้ำ บ้านวังหิน


Hits: 17
22/04/2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการฯ ตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำวังแดง 3 (หัวดาน) แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำชุดใหม่ ณ วัดวังแดง 3


Hits: 20
21/04/2565  เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก ประชุมกลุ่มสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โพธิ์เย็น เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสถานีฯ และรายงานงบการเงินฯ ปี 2564


Hits: 27
19/04/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พากองช่าง อบต.วังแดง ลงพื้นที่ ออกไปสำรวจบริเวณที่จะขุดสระเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำ มาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับพี่น้องชาวบ้านหมู่7ห้วยพิกุล 


Hits: 14
12/04/2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ลงพื้นที่ติดตั้งธงแดง ตามจุดเสี่ยงทางโค้ง ในหมู่ที่ 1,2,3,6 จำนวน 4 จุด และติดตั้งป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ ในหมู่ที่ 1,5,9 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810