ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ายละเอียด   

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ายละเอียด   

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

09/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดตัดทางรถไฟ-แยกทางหลวงหมายเลข 117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

22/07/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดตัดทางรถไฟ-แยกทางหลวงหมายเลข 117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน   ประกาศราคากลาง 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

28/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

20/07/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีรถไฟตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 0
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 28
วันนี้ (11 ต.ค.64) นายวีระ ฉิมเลี้ยง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.วังแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิม ซึ่งมีความเข้าใจกระบวนการรับสมัคร มีเพียงส่วนน้อยที่สอบถามในเรื่องหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งกฎหมายได้กำหนดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ในพื้นที่ อบต.วังแดง มี 12 หมู่บ้าน มีเขตการเลือกตั้ง12 เขต สมาชิก อบต.เขตละ 1 คน ทั้งนี้กำหนดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.2564 เวลา 08.00-17.00 น. ทาง อบต. ได้จัดพนักงานดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การให้เดินทางเข้า-ออก ทางเดียว และจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการ จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด


Hits: 2
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ กปท. ที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่าง มีส่วนสนับสนุนการเฝ้าควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน สนับสนุนงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก และมีผลงานภาพรวมดีเยี่ยม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก จึงขอมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นแบบอย่างการดำเนินงานและการบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) 


Hits: 6
ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เวลา 8.00 น. ณ หน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 5
วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 11.00น โดนนายประทีป ลำใย รองนายกฯ พร้อมด้วย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ดังนี้ 1. หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน 2. หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลังคาเรือน และดำเนินการช่วยเหลือ ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบเหตุวาตภัย ตามระเบียบต่อไป.


Hits: 2
14/09/2564 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 4,500 ตัว ณ บึงทับกระดาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง และอำเภอตรอน ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ 


Hits: 4
27/08/2564 เวลา13.30น. บ้านพักเด็กฯ และ พมจ.จะลงเยี่ยมเคสแม่เด็กเสียชีวิตด้วยโควิด19 ด.ช.กฤติพงศ์ เพ็ชรภู่ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ต.วังแดง เพื่อขอทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอรับการช่วยเหลือผู้ประปัญหาทางสังคม


Hits: 2
25/08/2564 อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการแยกกันหรือกักกันโรค LOCAL QURANTINE ระดับตำบลวังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 โดยให้พร้อมกันเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ขึงแนวเชือกบริเวณรอบรั้วในจุดที่แนวเชือกเริ่มหย่อน และบางจุดยังไม่มีแนวเชือก และ นำเลื่อนยนต์ เข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ นำเครื่องตัดหญ้าเข้าไปตัดหญ้า และนำรถกระเช้า เข้าไปสนับสนุนการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้


Hits: 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รับมอบอาหาร น้ำดื่มผ้าอนามัย ณ.ศูนย์กักกันบ้านหัวดาน ต.วังแดง. ขอบคุณพี่วิทยา บุญดีกุล และป้าประทุม สาน้อย พร้อมทีมงานครับ มีความประสงค์มอบอาหารทุกวันอังคาร-วันศุกร์ช่วง11.00 น.

 
Read more...