นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 22
วันที่ 30 พ.ค 2566 นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง นายถาวร เทศเอม ประธานสภา นายภักดี บางโม้ เลขานายกฯ และนางนิตยา ลำใย นักวิเคราะห์ เข้าร่วมสัมมนา “โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ” ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 27
วันที่ 29 พ.ค 2566 งานนโยบายและแผนสำนักปลัด อบต. นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ม.7 และ ม.8 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดทำข้อบัญญัติประปา ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน


Hits: 38
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 อบต.วังแดง เข้าร่วมโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2566 ณ หน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
25/05/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ให้กับนางสาวกนิษฐา พวงพุฒ บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 64,600 บาท


Hits: 25
วันที่ 25 พ.ค 2566 งานนโยบายและแผนสำนักปลัด อบต. นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ม.6 และ ม.10 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดทำข้อบัญญัติประปา ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน


Hits: 32
วันที่ 25 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ที่บ้านวังหิน หมู่ 4 และ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ 12


Hits: 29
วันที่ 23 พ.ค 2566 งานนโยบายและแผนสำนักปลัด นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ม.3และ ม.11 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดทำข้อบัญญัติประปา ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน


Hits: 17
วันที่ 23 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ที่บ้านวังแดงหมู่ 2


Hits: 19
วันที่ 22 พ.ค 2566 งานนโยบายและแผนสำนักปลัด อบต. นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ม.1 และ ม.2 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดทำข้อบัญญัติประปา ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไข


Hits: 11
วันที่ 22 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ที่บ้านท่าอวน หมู่ 1


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810