นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.304
Categories

Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง
หมู่ 2 เส้นหนองกระชาบเพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า และ ต้นไม้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Hits: 0

เนื่องจากมีเด็ก พักอยู่บ้านที่หมู่ 7 เรียนที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ได้ติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกัน จึงออกทำการพ่นยาซ้ำที่หมู่7 กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ เตารีดผ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ไฟ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ หมอก
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


Hits: 0

วันนี้ครอบครัวนายเพชรไมตรี เพชรครุฑ (พี่ก็อต) อดีตพนักงาน อบต.วังแดงผู้ล่วงลับ ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.วังแดง จำนวน 200 ชาม ทางศูนย์ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ


Hits: 0

“มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไขครับ” วันนี้ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายนายภักดี บางโม้ เลขาฯนายกออกพื้นที่ร่วมกับกองช่าง อบต.วังแดง เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังแดง2 แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เครื่องทำน้ำอุ่น และ รถบริการ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หอสังเกตการณ์ไฟไหม้


Hits: 0

 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จัดประชุมนิเทศและติดตาม การดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังแดงโดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1 ส่งคืนข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในระบบ mso-logbook และร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการให้ความช่วยเหลือ
2. พิจารณาครัวเรือนที่ต้องทำการเก็บสมุดพกครอบครัวเพิ่มเติมในปี 2566
3. นิเทศติดตามการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ และการประเมินการดำเนินงานของศูนย์ฯ
4. รับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯโดยกลุ่มเป้าหมายเป...

ดูเพิ่มเติม
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ


Hits: 0

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอนและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมว จำนวน ๒๗ ตัว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖
ณ อาคารริมบึงทับกระดานตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยิ้ม และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, เตารีดผ้า และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ โรงพยาบาล
+3


Hits: 0

อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ รถบริการ และ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง
หมู่ 2 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า


Hits: 0

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 และหมู่ 7

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หมอก, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ไฟ


Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังหิน หมู่ 4 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.304

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810