นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666
Categories

Hits: 19
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ สส.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พร้อมคณะมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน) ซึ่งการรับมอบถุงยังชีพเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนที่มารับถุงยังชีพ ต้องสวมหน้ากาก ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ ด้วย


Hits: 0
อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมนพร้อม จัดอาหารเครื่องดื่มให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1 รพ.สต.บ้านวังแดง ได้แก่ หมู่1 จำนวน 2 ราย หมู่4 จำนวน 3 ราย หมู่5 จำนวน 6 ราย หมู่9 จำนวน 1 ราย รวม 12 ราย 2 รพ.สต.วังแดง ได้แก่ หมู่8 จำนวน 2 ราย หมู่10 จำนวน 1 ราย หมู่6 จำนวน 5 ราย หมู่3 จำนวน 1 ราย หมู่7 จำนวน 1 ราย รวม 10 ราย


Hits: 11
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 11
สนง.จัดหางานฯร่วมกับอบต.วังแดงจัดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะกับวัน และประสบการณ์กิจกรรม1อำเภอ1ภูมิปัญญาหลักสูตร"การทำปลาส้มโบราณ"ระหว่างวันที่ 3-6ส.ค.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.11


Hits: 20
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง กำหนดให้ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ให้ทุกคน ร่วมกันความสะอาดอาคารสถานที่ (ห้องเรียน,ห้องน้ำ, พื้นที่ภายใน – ภายนอกอาคาร...ฯลฯ) ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ ที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันโรค จึงขอแจ้งให้ทุกคนนำวัสดุ อุปกรณ์มาทำความสะอาด สถานที่ร่วมกัน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 12
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.วังแดงได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด -19 ตามบ้านพักที่อยู่อาศัย หมู่6 และหมู่7 ต.วังแดง สถานที่กักตัวจากผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจากทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตามที่พักและที่กักตัวแล้ว ตามถนนรั้วบ้านและถนนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนะนำและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ งดออกสังสรรค์ งดออกไปสถานที่แออัด ลดการแพร่เชื้อ พกเจลล้างมือ ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


Hits: 15
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข​อำเภอตรอน
ลงพื้นที่โรงเรียน​บ้านหัวดาน​ หมู่ที่​ 8​ ต.วังแดง เพื่อเตรียม​ความพร้อม​เรื่องสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ COVID​-19​ 


Hits: 7
5 ก.ค. 2564 กองสวัสดิการและหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับนางสาวลอน ปานใย หมู่ 7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 19
ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณสถานที่ราชการ ทุกกองในสังกัด อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 5
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง และสถานีตํารวจภูธรตรอน จัดทําโครงการ/ กิจกรรมในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง(ปฏิบัติการ Re X-Ray) ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบําบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตําบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810