นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 14

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงร่วมกับสำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565โดยมีผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6

ชนะเลิศ ด.ช. อณาวินล์ เนียมจุ้ยโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สุวิชญาน์ กกหนุ่น โรงเรียนวัดบ้านใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ลออลักษมี แก้วคูณ โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

2. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

ชนะเลิศ ด.ญ. อุไรวรรณ ลำใยโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. กัลยรัตน์ นาคแดง โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ธันยพร บางโม โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

3.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 18 - 30 ปี

ชนะเลิศ นายแสนดี หาญกาย

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ภูนวล

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.นุชนารถ ปานคำ

4.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 31 ปีขึ้นไป

ชนะเลิศ น.ส.พีรภาร์ ลบช้าง

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศังกร มาทองแดง

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สาวิกา กัดฟัก


Hits: 19
06/09/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียน ของเล่น ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก และโรคโควิด-19


Hits: 22
2 กันยายน 2565 อบต.วังเเดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน กองการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงของเราต่อไป


Hits: 22
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)


Hits: 9
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายกพร้อมผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจรรมจิตอาสาฯ ณ บ้านผู้ช่วย นิกร จันทร์ยวง หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 6
01/09/65 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงเยี่ยมบ้าน นายนิกร จันทร์ยวง และนางเกษศรินทร์ มีอุบล ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน โดยได้รับถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือรายละ3,000.-บาท


Hits: 10
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารอบต.วังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายนิกร จันทร์ยวง ผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 20
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมได้ออกมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ปี2565 จำนวน2หลัง 
 1.บ้านนางจำรัส วัลลิภากรณ์ ม.6 
 2.บ้านนางเกษม ศรีสมบูรณ์ ม.11


Hits: 27
30 - 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แจกวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ช่วยบ้านวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 17
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810