copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 8
23 มีนาคม 2563 ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่องจาก อบต วังแดง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องตำบลวังแดง จำนวนประมาณ 8,000 อันจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง จิตอาสา ตำบลวังแดง ได้ร่วมกันทำหน้ากาก ท่านใดที่มีจักร มีจิตอาสาจะร่วมช่วยเย็บหน้ากากได้กรุณาแจ้งมาที่ รองเดือน 091 8369169 เพื่อความรวดเร็วในการทำ ท่านใดที่สะดวกจะรับไปเย็บที่บ้าน หรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำจักรมาเย็บที่ห้องประชุม อบต วังแดง กรุณาแจ้งมาที่รองเดือน ได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตัดผ้าตามแบบ และจะทำการเย็บได้เลย ท่านใดพร้อมเย็บทั้งใช้จักร ใช้มือเย็บกรุณาแจ้งความช่วยเหลือมานะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อบต วังแดง รอความสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ


Hits: 1
19 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ สร้างทักษะและการวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติ ในการประเมินผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPRและAED) สามารถปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่าง ทันท่วงที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.วังแดง จํานวน 60 คน


Hits: 6
18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิค-19


Hits: 4
18 มีนาคม 2563 บรรยากาศการนำเสนอผลงาน เยาวชนชมรม to be number one ชมรมตำบลวังแดง
 :โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่


Hits: 3
16 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดอบรมให้ความรู้จัดทำหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องในตำบลวังแดง เพื่อป้องกันโรคโควิค -19 ฝึกสอนโดยอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้


Hits: 3
14 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณบ่อลูกลัง ที่บ้านป่าควง หมู่ที่9


Hits: 7
12 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่ง อบจ.อุตรดิตถ์เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
โดยมีขยะอัตรายทั้ง 12 หมู่ ดังนี้
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 4 กิโล  ขวดแก้ว 76 กิโล ขวดพลาสติก 25 กิโล  กระป๋องสเปรย์  10 กิโล  หลอดไฟ 150 กิโล


Hits: 2
10/03/2563 ก่อนทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง) ครั้งที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงได้ตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 ไม่ให้แพร่ระบาดในห้องเรียน โดยจัดเป็นสัปดาห์ที่2 ทุกๆวันอังคาร เรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันโรคระบาดในปัจุบัน สอนการล้างมืออย่างถูกวิธี จากนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง นอกจากนี้คณะครู ศพด. อบต.วังแดง เข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ


Hits: 14
3/03/2563 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ  
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


Hits: 8
28/02/2563 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น แก่ ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810