copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 2
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จาก ป.ป.ช. คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A เป็นลำดับที่ 18 ของประเทศ ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับA ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ดังนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


Hits: 2
วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดเมรุวัดท่าอวน หมู่ที่1 และล้างทำความสะอาดถนน และอุโบสถวัดวังแดง หมู่ที่3 เพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ทอดกฐิน)สามัคคี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 1
31 ต.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดศาลาการเปรียญและถนนเพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 3
วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด


Hits: 1
วันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 13.00 น.สำนักปลัด งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดเมรุและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ฌาปณิจศพ ที่วัดวังแดงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 4
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตรอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร..ตำรวจ..กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม *ช่วงเย็น*ร่วมจุดเทียนและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 3
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะ


Hits: 3
วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 10.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อสม.ม.10 กำจัดและล้างทำความสะอาดโรงเรือนของนายอัมพร มะณีป่ำ ซึ่งมีนกพิราบอาศัยและมีขี้นกเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย


Hits: 3
วันที่13-14 ตุลาคม 2562 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่ วันเทโว ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย สอยดาวลุ้นโชค โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี 


Hits: 9
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. โดยประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีทำบุญตักบาตร จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเวลา 19.20 น. ประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและรับชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีประชาชนอำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810