นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 14
07/10/2565 วันนี้กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง


Hits: 7
04/10/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สั่งการกองช่าง ลงดูพื้นที่ ซ่อมแซมถนนวังแดงหมู่3-11ปรับพื้นที่แทนพื้นที่เก่าที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อน้ำขัง พี่น้องใช้สัญจรไปมาลำบาก แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


Hits: 13
เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565


Hits: 19
วันที่ 22 ก.ย 65 กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ความรู้ของดีบ้านฉัน ณ อบต.หาดสองแคว


Hits: 19
16/09/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแดง  นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ , อนุกรรมการ , คณะทำงานกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเนินมะกอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ฯ ซึ่งจะทำให้การจัดทำโครงการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


Hits: 17
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง  เปิดประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบชุดเครื่องแบบให้กับ อปพร. อบต.วังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 16
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ราย


Hits: 16
13/09/2565 เวลา09.00น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลวังแดง เข้าร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่ม(ธงสีแดง/ธงสีเหลือง) รายกรณี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 26
12/09/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงดูพื้นที่ หมู่11ซอย8 ปรับพื้นที่เพื่อเทถนน คสล.แทนพื้นที่เก่าที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อน้ำขัง พี่น้องใช้สัญจรไปมาลำบาก แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


Hits: 8
9/9/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องออกพื้นที่ สั่งการตรวจดูการทำถนนแอสฟัลต์ติคซอย4 บ้านวังแดงหมู่11 เพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางสัญจร


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810