copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047
Categories

Hits: 5
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 4
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 3
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ให้การ ต้อนรับ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และตอบคำถามพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 5
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 3
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้สูงอายุในตำบลวังแดงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 3
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ครั้งที่1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ของโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางต่อไป


Hits: 3
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวังแดง


Hits: 2
วันที่2 สิงหาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังแดงหมู่ที่ 11 ซอย 8 ตลาดนัด โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 2
วันที่2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ได้รับเกียติรจาก นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


Hits: 3
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมคณะครู ศพด.อบต. วังแดง ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน พร้อมคณะกรรมการฯ ที่ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินตามเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810