นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666
Categories

Hits: 2
4 ก.พ. 2565 กองสาธารณสุข.อบต.วังแดง.พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้กักตัว กลุ่มเสียงติดเชื้อโควิด ที่หมู่ที่  10  จำนวน  2 หลัง


Hits: 4
วันที่ 2 ก.พ กองสาธารณสุข..ได้รับแจ้ง ประสานงานจาก หมอ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ...บ้านผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 1 ก.พ ได้รับการประสานงานจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านกล่มเสี่ยง ที่หมู่ 3 และหมู่ 11


Hits: 4
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ และมีบุคลากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง แดง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติ ใหม่และการดูแลช่อง ปากและฟันให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


Hits: 16
วันที่ 19-20 มกราคม 2565 นำโดยนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.วังแดง จำนวนทั้งสิ้น 17 รายได้แก่ หมู่ที่ 3 ,11 ,7 ,6 ,10 ในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


Hits: 9
วันนศุกร์ที่ 7มกราคม 2565 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักปลัดฯ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อยกระดับผลการประเมินในปี 2565


Hits: 9
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมส่วนราชการและหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประกาศเเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อเป็นหลักฐานตรวจประเมิน ITA ปี 2565


Hits: 5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


Hits: 5
25/11/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนและห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 3
25/11/2564 อบต.วังแดง จัดสถานที่วางถังขยะตามซุ้มบริเวณสวนสาธารณะบึงทับกระดาน เพื่อบริการจุดทิ้งขยะสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะค่ะ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810