copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.246 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.363
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 57
เมื่อวันที่ 3 - 12   เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวงแดง (สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของตำบลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดการแข่งขันฯได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 38
เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาและแสดงความยินกับบัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และบอร์ดนิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียน  การจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 33
เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560   สำนักปลัด  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลป่า  ไม่ให้เกิดไฟลุกลาม  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินต่าง ๆ   โดยได้ลงพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่า   ณ   ป่าชุมชนเขาเหล็ก  หมู่  7  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการจัดโครงการนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ วิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้อง ช่วยลดการเกิดอันตรายต่อตนเองในขณะที่ดับไฟป่า โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และการโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี


Hits: 37
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้งจุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและยาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 ด้าน  และติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย โดยใช้ชื่อของการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


Hits: 41
เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการมีน้ำใจให้แก่กัน รู้จักแพ้ ชนะ และสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน ซึ่งการจัดโครงการนี้ได้รับความสนใจจากศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอตรอนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยด้วยดี


Hits: 23
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้   ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้ารับการทำกิจกรรมนำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี


Hits: 25
เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่  6  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 23
เมื่อวันที่  7 - 14  กุมภาพันธ์  2560   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท อันเป็นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลได้รับความสนใจจากเยาวชนในหลาย ๆ พื้นที่เข้าร่วมแข่งขัน  ทำให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 44
เมื่อวันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ์  2560  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ 2560-2562 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน มีความเดือดร้อนในเรื่องเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งถนนมีความชำรุดทรุดโทรมหลายเส้นทาง และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ในการเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขและความต้องการในหมู่บ้านของตนเอง  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ 2560-2562 )   เพิ่มเติม  (ฉบับที่1)  ของ อบต.วังแดง ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความจริงในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งการจัดประชาคมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การจัดประชาคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.246 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.363

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810