copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.455 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.387
Categories

Hits: 114

กกต.มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งแก่สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 369

การประชุมสภา อบต.วังแดงครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาอบต.วังแดง โดยมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ได้

1 นายถาวร เทศเอม เป็นประธานสภา

2 นายปลั่ง บุญให้  เป็นรองประธานสภา

3 นายวีระ  ฉิมเลี้ยง เป็นเลขาณุการสภา

 


Hits: 211

การจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกอบต.วังแดงได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน เขตเลือกตั้งที่ 11 หมู่ที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง

การจับสลากครั้งที่ 1
1. นายกิตติ      มาประสพ
2. นางอิฐถารมณ์  ชมโลก 
 

การจับสลากครั้งที่ 2
                     ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายกิตติ มาประสพ


Hits: 730

บรรยากาศรับสมัครนายก ส.อบต.วังแดง


Hits: 26

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนี้ในงาน ได้จัดแสดงแสดงมินิคอนเสิร์ต คุณชรินทร์ นันทนาคร และคุณบุญเกียรติ-คุณบุญชัย โชควัฒนา และมหาวิทยาลัยรับมอบทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 กว่า 5 ล้านบาท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 


Hits: 168

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 ในวันที่ 23 มิ.ย. 54 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


Hits: 2842

ชิญชวนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงชมประเพณีทอดแหบึงทับกระดานประจำปี ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 19 แล้วโดยมีการจัดให้มีการทอดแหในที่ 10 เมษายน ของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู๋บ้าน และมีอาหารเสริม คือ โปรตีน ให้กับประชาชน


Hits: 0

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ICT ด้วยสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในส่วนราชการ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไปโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบวังแดง ณ วัดวังแดง หมู่3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23-25 มี.ค. 2554 เวลา 8.30-15.30 น. พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าอบรม 25 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


Hits: 0

   ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ สังกัดส่วนโยธา 1 อัตรา ,สังกัดส่วนเกษตร 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 - 24 มีนาคม 2554 ในวัน และเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ โทร 055-491506 ต่อ 103


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.455 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.387

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810