copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.599 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.050
Categories

Hits: 51

เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดยจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารเอนกประสงค์บึงทับกระดาน หน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 809
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกรรมการบึงทับกระดาน ร่วมกันจัดงานประเพณีทอดแหบึงทับกระดานประจำปี 2556 เพื่อเป็นการให้รางวัลกับคนที่มีความสามารถในการทอดแห ซึ่งในบึงจะมีปลามากมาย ที่กรรมการบึงทับกระดานปล่อยไว้  ก่อนจะทำการเปิดทอดแห เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ประเพณีการทองแห ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เริ่มจากคนบ้านวังแดง หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามาพัฒนาหมุ่บ้านและบึงทับกระดาน ให้เป็นแหล่งอาหารในหมุ่บ้าน และในตำบล   
   ซึ่งนอกจากนั้นบึงทับกระดานนี้ ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของคนในตำบลวังแดงด้วย ถือเป็นกิจกรรม
ที่ชาวตำบลวังแดงได้สิบทอดมานาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนในกันอย่างคับคั่ง  ในงานมีการประกวดปลาประเภทต่างๆ โดยในปีนี้ ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุด ได้รับรางวัล ได้แก่ ปลากด น้ำหนัก 19 กิโลกรัม  โดยนายบุญเรียบ รอดทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


Hits: 18
อบต.วังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้แก่ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.วังแดง โดย มีระยะเวลาฝึกอบรมระหว่าง 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556 ณ.ห้องประชุมสภาอบต.วังแดง 


Hits: 25
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสถานีอนามัยวังแดง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการลดการใช้สารเคมี เน้นกิจกรรม 4 ป. คือ ปิด ปล่อย เปลี่ยน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม


Hits: 38
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการหนูน้อยเรียนรู้ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (โรงเรียนรู้คิด รู้ทำ ชุมชนแห่งการเรียนรู้)
ตำบลวังแดง หมู่ 11  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ภายในศูนย์การเรียนรู้ นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของสวนไผ่ ที่ให้ความร่มรื่นแล้ว ยังได้ชมการสาธิตการผลิตน้ำส้มควันไม้ จากเตาถ่านอิวาเตะ การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด ฯลฯ พร้อมชมวิถีชีวิตแบบชนบทที่เรียบง่าย  โดยมีนางอัมพวัน แดงกองโค และนางเสาวลักษณ์ วิวัฒนพลแดน เป็นวิทยากร


Hits: 113

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25556 นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 110

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ริมน่านเกมส์ เกมส์แห่งไมตรีจิตและมิตรภาพ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย 5 คน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ขบวนพาเหรด วัฒนธรรมท้องถิ่นงามตา นำพาสู่อาเซียน


Hits: 124

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ทำการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย โดยให้ อปพรทำการซ้อมดับเพลิง โดยถังดับเพลิงและรถดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และความความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย


Hits: 56

นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 104

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับมวลชนทั้ง  12  หมู่บ้านในตำบลวังแดง  จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์  ครั้งที่  13 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน   หมู่ที่  5  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  ยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  สี  คือ  สีส้ม  ประกอบด้วย  หมู่ 2, 3, 5   สีน้ำเงิน  ประกอบด้วย  หมู่  1, 11, 12  สีชมพู  ประกอบด้วย  หมู่  4, 7, 8  สีแดง  ประกอบด้วย  หมู่  6, 9, 10  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน  คือ  ฟุตบอลชาย(11 คน)  วอลเล่ย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  เปตองผสม  และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก  5  ชนิดกีฬา  โดยมีท่าน ชลิต  ธนวัฒน์   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.599 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.050

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810