copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.494 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.518
Categories

Hits: 31
นายสำรวย เพ็งแจ่ม (เสื้อสีส้ม)ประธานเครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555 ในงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์


Hits: 182

     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดงาน “มหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี To Be Number One” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
     โดยมีนายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มีกิจกรรมประกวดดังนี้ อำเภอ To Be Number One , ชมรม To Be Number One สถานศึกษา, ชมรม To Be Number One สถานประกอบการ, ชมรม To Be Number One หมู่บ้าน / ชุมชน /อบต. ชมรม To Be Number One โรงเรียนขยายโอกาส และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมาย   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตรอน ได้จัดส่งสมาชิกเข้าประกวดชมรม To Be Number One และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้วย


Hits: 497
เมื่อวันที่ 7 - 10 มิ.ย. 2555 อบต.วังแดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยได้สร้างความสามัคคีระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเรา  โดยเฉพาะ การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะในชุมชน พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ป่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ียว  เพื่อประชาชน คนตำบลวังแดงได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


Hits: 188

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวันที่ 7 มิ.ย. 2555 ได้มีพิธีเปิดอบรมโดย นายวระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน มีการอบรมธรรมะเพื่อการพัฒนางานและชีวิตให้มีความสุขโดย พระอาจารย์วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา อบรมการบริหารงนท้องถิ่นแบบบูรณาการโดย นายจริน อุดมเลิศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอตรอน และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของ อปท.โดยนายเอกชัย อ่อนกลั่น ท้องถิ่น อำเภอตรอน และปิดพิธีการอบรม โดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ทั้งนี้จะออกเดินทางวันที่ 7 มิ.ย. 2555 เลา 20.30 น. และวันที่ 8 มิ.ย. จะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการขยะ ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านจำรุง ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 9 มิ.ย. ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ น้ำตกพริ้ว อ.แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี วันที่ 10 มิ.ย. ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวตลาดน้ำอโยธยา และเดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 300
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมโครงการในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมสรรหาสมาชิก To Be Number One และแต่งตั้ง คณะกรรมการ To Be Number One ประจำปี 2555 มีกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความคิดกิจกรรมที่เยาวชนอยากทำ และออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พิจารณาและเป็นแนวทาง เพื่อดำเนินการต่อไป...


Hits: 52
อบต.วังแดง ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2556
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2556  โดยมีวัตถุประสงค์จะกระตุ้นให้ชุมชนจัดทำแผนของตนเอง  เพื่อคนในชุมชนจะได้กำหนดทิศทางการพัฒนา  อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  เกิดการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเองได้
 ในการดำเนินงานนั้น  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ลงพื้นที่ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชนและประชาชนของทั้ง  12  หมู่บ้าน  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  3 – 5  เมษายน  2555  จากการดำเนินงานพบว่า  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  และจะได้นำโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของชุมชน  เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 199
อบต.วังแดง จัดโครงการงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี  2555
 เทศกาลสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีที่คนไทยให้ความสำคัญและมีการสืบทอดกันมายาวนาน  ด้วยเป็นโอกาสที่ทุกคนจะกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา  นอกจากวันที่  13 – 15  เมษายนจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว  ทางราชการยังให้ความสำคัญด้วยการกำหนดให้วันที่  13  เมษายน  เป็นผู้สูงอายุ  และวันที่  14  เมษายน  เป็นวันครอบครัวอีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  จึงถือเอาโอกาสอันดีนี้  จัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว  เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้  ให้ได้สืบทอดต่อไป  และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน   โดยได้จัดงานในวันที่  12  เมษายน  2555  ภายในงานจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  การแข่งขันกีฬามหาสนุก  การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และประกวดผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด  ผลปรากฏ  ดังนี้
 ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ได้แก่  นางไสว  ชาวเวียง  ผู้สูงอายุจาก  หมู่  12
 ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด  ได้แก่  นายขาว  เชตุทอง  ผู้สูงอายุจาก  หมู่  1


Hits: 11
อปพร. อบต.วังแดงร่วมงาน  วัน อปพร. ประจำปี 2555
 ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “อปพร.”  ประจำปี  2555  วันที่  22  มีนาคม  2555  ณ  สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  โดยจะมีพิธีชุมนุมสวนสนามและเดินรณรงค์ของสมาชิก อปพร. ในเวลา  08.30  น.  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายโยธินศร์  สมุทร์คีรีจ์  เป็นประธานในพิธี    วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชิดชูให้ความสำคัญกับ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  และ อปพร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้สำนึกถึงความเสียสละ  ความสมานฉันท์  ความรัก  ความผูกพัน  ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม  ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป  ในการจัดงานครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ส่ง อปพร.เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  26  นาย
นอกจากนั้น  ยังมีการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น  ระดับศูนย์ อปพร.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  แห่งละ  1  คน   ซึ่งจะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก อปพร. ดีเด่น คือ  นายบัญญัติ  คำทุย  สมาชิก อปพร.  หมู่  9  บ้านป่าควง  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  


Hits: 97
อบต.วังแดง ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำปี  2555
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่สู่ชุมชน  ประจำปี  2555  ในระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์ – 17  มีนาคม  2555  ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่  ในพื้นที่ตำบลวังแดง  ทั้ง  12  หมู่บ้าน  เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี  ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับการบริการจัดเก็บภาษีของ อบต.วังแดง


Hits: 27
งานมหกรรมการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและแสดงความยินดีกับบัญฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2554
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นศูนย์ฯ ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  2 – 5  ปี  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมบริบาล (อายุ  2 ปี)  ชั้นบริบาล (อายุ  3 ปี)  และชั้นอนุบาล  2  (อายุ 5 ปี)  รวมทั้งสิ้น  6  ห้องเรียน  ยึดแนวทางการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ในแต่ละสาระการเรียนรู้  .จึงถือโอกาสวาระสิ้นสุดปีการศึกษา  2554  นี้  จัดมหกรรมการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2554  ขึ้น  ในวันที่  30  มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน  อันได้แก่โครงงานต่าง ๆ ที่ได้จัดทำมาตลอดทั้งปีการศึกษา  เป็นการสรุปผลการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นและวางใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนและเป็นไปในทางที่ถูกต้อง  และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล  2  ที่จะจบการศึกษาจากศูนย์ฯ     ในปีการศึกษา  2554  นี้  ภายในงาน  มีการจัดแสดงซุ้มนิทรรศการของแต่ละห้องเรียน  จำหน่ายผลผลิตของนักเรียน  พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่จบการศึกษาและการแสดงกิจกรรมบนเวที  โดยมีนายวินัย  ระนาดเสนาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.494 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.518

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810