copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.382 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.835
Categories

Hits: 24
      เมื่อวันที่  13  มกราคม  2555   ที่ผ่านมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2555  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์  และมอบของสนับสนุนงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลวังแดง  ทั้ง  6  โรงเรียน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน


Hits: 18

          กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ระดับท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์
         เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2554  ที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ของจังหวัดอุตรดิตถ์
        กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ได้นำเสนอซุ้มนิทรรศการภายใต้ผลงานที่ชื่อว่า  “ชุมชนต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำสู่สุขภาพดี”  ซึ่งเป็นผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่  8  บ้านหัวดาน  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน  และกระตุ้นใสห้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง  เพื่อกำหนดมาตรการและจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันควบคุมโรค  การสนับสนุนการดูแล รักษา และให้บริการที่เหมาะสมากับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่คัดกรอง  ซึ่งได้แก่  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วยในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชน  หมู่  8   บ้านหัวดาน ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  และเพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน
 การนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ในครั้งนี้  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประจำปี  2554 อันจะนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของกองทุนต่อไป


Hits: 74

การประชุมสมาชิกสภาอบต.วังแดง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 โดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้แถลงนโยบายต่อสภา ...


Hits: 111

กกต.มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งแก่สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 367

การประชุมสภา อบต.วังแดงครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาอบต.วังแดง โดยมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ได้

1 นายถาวร เทศเอม เป็นประธานสภา

2 นายปลั่ง บุญให้  เป็นรองประธานสภา

3 นายวีระ  ฉิมเลี้ยง เป็นเลขาณุการสภา

 


Hits: 206

การจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกอบต.วังแดงได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน เขตเลือกตั้งที่ 11 หมู่ที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง

การจับสลากครั้งที่ 1
1. นายกิตติ      มาประสพ
2. นางอิฐถารมณ์  ชมโลก 
 

การจับสลากครั้งที่ 2
                     ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายกิตติ มาประสพ


Hits: 723

บรรยากาศรับสมัครนายก ส.อบต.วังแดง


Hits: 25

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนี้ในงาน ได้จัดแสดงแสดงมินิคอนเสิร์ต คุณชรินทร์ นันทนาคร และคุณบุญเกียรติ-คุณบุญชัย โชควัฒนา และมหาวิทยาลัยรับมอบทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 กว่า 5 ล้านบาท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 


Hits: 161

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 ในวันที่ 23 มิ.ย. 54 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.382 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.835

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810