copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882
Categories

Hits: 131
อำเภอตรอน จัดพิธีรำลึกพระปิยมหาราช ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน  โดยมีนายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำหัวหน้าส่วนราชการ  พลเรือน  องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชน โดย นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วย รัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราช กรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้


Hits: 565
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับเกียรติบัตรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ฉบับ จาก ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชติเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ปี 2555 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณบูรณาการ ประจำปี 2555


Hits: 78
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยว วันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย  โดยมีการเสวนา การเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยว กระบวนการและเครื่องมือการทำ เรียนรู้สู่การปฎิบัติให้เกิดผลในการทำตลาดยุุคใหม่ กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเราในการสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป.....


Hits: 142

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 นายสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน ประชาชน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทุ่งสามขา เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอตรอน โดยเฉพาะตำบลวังแดง ในหมู่ที่ 1, 2 ,4 ,9 และ 12 จำนวน 10,773 ไร่ เสียหายเต็มพื้นที่ และหมู่อื่นๆ บางส่วน ส่งผลให้ไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายมากกว่า 50,000 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวประชาชนตำบลวังแดงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์บางส่วน ต่อไป

 


Hits: 153
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 เครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีนายวิเชียร วัฒนพันธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีเยาวชนตำบลวังแดงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 หมู่บ้านประมาณ 348 คน วัตถุประสงค์ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกติกาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ


Hits: 91
 

ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ร่วมกันจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...

 


Hits: 61
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  ทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับเขตจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดพิษณุโลกได้มาประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับเขต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน และโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง  โดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ให้การต้อนรับ


Hits: 1015
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555 อบต.วังแดง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สสจ.อต.  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555  นำโดย นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการเข้ามาประเมินศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการคัดเลือกประกวดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ระดับเขต


Hits: 117
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นายกสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น ทุกคนร่วมใจกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ..


Hits: 304
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นำโดยนายสุขุม หนูสวัสดิ์ หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สสจ.อต. และนางสุทธาสินี ทารัตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและงานโรคติดต่อทั่วไปออกติดตามโรคมือเท้าปากเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป

 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810