copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 23
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลวังแดง ควบคุมไม่ให้มีสุนัขและแมวจรจัด และเพื่อให้มีผู้เลี้ยงสุนัขและแมวมีการเอาใจใส่เพิ่ม เล็งเห็นความรับผิดชอบในการนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลวังแดงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก


Hits: 50
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายมีความสะดวกในการเสียภาษี บริการให้ประชาชนเกิดความพึ่งพอใจ พัฒนาความสัมพันธ์ ทัศนคติระหว่างองค์และประชาชนให้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ดียิ่งขึ้น


Hits: 26
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้คัดเลือกตัวแทน อปพร.ตำบลวังแดงเป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวัน “อปพร”โดยมีการคัดเลือกจากความเสียสละเพื่อส่วนรวมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้แก่  นายวิทย์ วงศ์อินทร์อปพร. ตำบลวังแดง  โดยได้เข้ารับกับผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 13
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บ้านป่าควง หมู่ที่ ๙  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 0
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ ๕ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 33
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต ( วิทยาคาร ) หมู่ที่ ๓  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาและเกิดความสามัคคีภายในชุมชน  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน  มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย 


Hits: 23
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗  นายประทีป  ลำใย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ โรงยิม สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ( สนามกีฬาหมอนไม้ ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั่วไปรวมทั้งเพื่อส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการ


Hits: 30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   พร้อมได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนสามปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) เพื่อกำหนดโครงการพัฒนาและสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการลงประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้


Hits: 71
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระดับอำเภอจัดการแข่งขันกีฬายุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทกีฬาฟุตบอล   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต ( วิทยาคาร ) หมู่ที่ ๓  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติดและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน  มาเป็นประธานในการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย  โดยผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม อบต. วังแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม อบต.น้ำอ่าง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม อบต. บ้านแก่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีม อบต. ข่อยสูง 


Hits: 55
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  นายวินัย  ระนาดเสนาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810