copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.144
Categories

Hits: 34
เวลา 09.00 น กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชน นักเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเขาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานสำนักงานขยายพันธุ์พืชแม่เฉย จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นคูณ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นประดู่ป่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นอินทนิล


Hits: 23
อบต.วังแดง ขอขอบคุณทีมงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้พี่น้องประชาขนตำบลวังแดงได้เกิดความรักต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์อบต.วังแดง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560


Hits: 25
3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น พัฒนากรอำเภอตรอน และสำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมขอตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านวังแดงหมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 29
27 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. นำโดยรองนายก อบต. พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนดับเพลิง


Hits: 37
5 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. วันนี้เวลา 10.00 ท่านผู้บริหารและพนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หลังที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 27
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู  โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการประดิษฐ์พานไหว้ครูให้แก่นักเรียนอย่างสวยงาม


Hits: 23
เมื่อวันที่ 7 กรกราฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยรองนายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 24
4 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการ จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนในตำบลการฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" และเชิญชวนประชาชนตำบลวังแดงร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีพระราชเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9


Hits: 45
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 28
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณบึงทับกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณรอบบึงทับกระดาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงทับกระดานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.144

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810