copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 18
เมื่อวันที่  10 มกราคม  2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครดูแลคนพิการ  ได้มอบเงินและมอบผ้าห่มช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 10 ราย  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดำรงชีพให้คนพิการมีกำลังในการกายภาพบำบัดตนเองให้กลับมาสู่สภาวะที่ปกติได้


Hits: 24
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพพลาอนามัย  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  มีคำสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน มีกิจกรรมในองค์มากขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกกองในการร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้


Hits: 13
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๑ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 36
 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อบต.วังแดงจึงได้ตั้งด่านตรวจเพื่อบริการประชาชน และประกาศมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงวและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง ตามมาตราการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Hits: 35
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง อบต.วังแดง ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรม อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต


Hits: 27
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร) และชาวบ้าน  ร่วมปลูกกล้ายางนา ตามโครงการ “๙ ยางนา ก้าวตามรอยพระบาท” “ต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา)” และโครงการป้องกันดูแลรักษาป่าชุมชนเขากก เขาไก่เขี่ย และเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น พร้อมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนเขากก บ้านหัวดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมอบกล้ายางนาให้ป่าชุมชนเขาเหล็ก และป่าชุมชนเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น ร่วมปลูกตามรอยพระบาทด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายความอาลัยและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง  ข้าราชการและพนักงานทุกส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้


Hits: 32
เมื่อวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 29
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ อำเภอตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร)  จัดกิจกรรม  ปฏิบัติการ Re X-Ray  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  มีการขับเคลื่อนเฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน คณะครูโรงเรียน  ในการให้ตรวจปัสสาวะ  ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 4
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่  ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810