copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833
Categories

Hits: 32
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง อบต.วังแดง ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรม อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต


Hits: 26
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร) และชาวบ้าน  ร่วมปลูกกล้ายางนา ตามโครงการ “๙ ยางนา ก้าวตามรอยพระบาท” “ต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา)” และโครงการป้องกันดูแลรักษาป่าชุมชนเขากก เขาไก่เขี่ย และเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น พร้อมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนเขากก บ้านหัวดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมอบกล้ายางนาให้ป่าชุมชนเขาเหล็ก และป่าชุมชนเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น ร่วมปลูกตามรอยพระบาทด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน


Hits: 27
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายความอาลัยและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง  ข้าราชการและพนักงานทุกส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้


Hits: 31
เมื่อวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 28
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ อำเภอตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร)  จัดกิจกรรม  ปฏิบัติการ Re X-Ray  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  มีการขับเคลื่อนเฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน คณะครูโรงเรียน  ในการให้ตรวจปัสสาวะ  ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 4
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่  ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 24
เมื่อวันที่ ๑๐   พฤศจิกายน   2559      กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ครั้งที่ 2/2559  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล  ช่วยเหลือ   ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 8
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีคุณสมบัติ คือ 1.มีสัญชาติไทย  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงตามทะเบียนบ้าน  3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งเกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2500  และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน   และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อแนบบแบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยกำหนดรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2559  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810