copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.494 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.518
Categories

Hits: 25
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสถานีอนามัยวังแดง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการลดการใช้สารเคมี เน้นกิจกรรม 4 ป. คือ ปิด ปล่อย เปลี่ยน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม


Hits: 37
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการหนูน้อยเรียนรู้ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (โรงเรียนรู้คิด รู้ทำ ชุมชนแห่งการเรียนรู้)
ตำบลวังแดง หมู่ 11  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ภายในศูนย์การเรียนรู้ นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของสวนไผ่ ที่ให้ความร่มรื่นแล้ว ยังได้ชมการสาธิตการผลิตน้ำส้มควันไม้ จากเตาถ่านอิวาเตะ การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด ฯลฯ พร้อมชมวิถีชีวิตแบบชนบทที่เรียบง่าย  โดยมีนางอัมพวัน แดงกองโค และนางเสาวลักษณ์ วิวัฒนพลแดน เป็นวิทยากร


Hits: 112

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25556 นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 106

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ริมน่านเกมส์ เกมส์แห่งไมตรีจิตและมิตรภาพ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย 5 คน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ขบวนพาเหรด วัฒนธรรมท้องถิ่นงามตา นำพาสู่อาเซียน


Hits: 122

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ทำการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย โดยให้ อปพรทำการซ้อมดับเพลิง โดยถังดับเพลิงและรถดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และความความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย


Hits: 55

นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 102

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับมวลชนทั้ง  12  หมู่บ้านในตำบลวังแดง  จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์  ครั้งที่  13 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน   หมู่ที่  5  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  ยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  สี  คือ  สีส้ม  ประกอบด้วย  หมู่ 2, 3, 5   สีน้ำเงิน  ประกอบด้วย  หมู่  1, 11, 12  สีชมพู  ประกอบด้วย  หมู่  4, 7, 8  สีแดง  ประกอบด้วย  หมู่  6, 9, 10  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน  คือ  ฟุตบอลชาย(11 คน)  วอลเล่ย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  เปตองผสม  และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก  5  ชนิดกีฬา  โดยมีท่าน ชลิต  ธนวัฒน์   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


Hits: 121

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2556     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2556  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน  และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตน และเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 


Hits: 72

นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะนักกีฬา เพื่อใช้ทำการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
 


Hits: 154

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเดินพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย  มีการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแสดงถึงความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอตรอน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.494 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.518

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810