copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 20
เมื่อวันที่ 7 กรกราฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยรองนายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 21
4 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการ จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนในตำบลการฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" และเชิญชวนประชาชนตำบลวังแดงร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีพระราชเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9


Hits: 41
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 25
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณบึงทับกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณรอบบึงทับกระดาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงทับกระดานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 35
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม ๒560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี


Hits: 35
เมื่อวันที่ 25 - 28  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.วังแดง ได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ  สามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป


Hits: 0
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 51
เมื่อวันที่ 3 - 12   เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวงแดง (สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของตำบลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดการแข่งขันฯได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 32
เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาและแสดงความยินกับบัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และบอร์ดนิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียน  การจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 28
เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560   สำนักปลัด  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลป่า  ไม่ให้เกิดไฟลุกลาม  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินต่าง ๆ   โดยได้ลงพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่า   ณ   ป่าชุมชนเขาเหล็ก  หมู่  7  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการจัดโครงการนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ วิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้อง ช่วยลดการเกิดอันตรายต่อตนเองในขณะที่ดับไฟป่า โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และการโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810