นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 8
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 31
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 46
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 63
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


 STRONG (3 pictures)
Hits: 77
วันที่ 3 ก.ย.63 อบต.วังแดง เข้าร่วม โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จำนวนกว่า 100 คน . ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ร่วมกันต่อต้านทุจริตตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้โตไปไม่โกง รู้บทลงโทษของผู้กระทำความผิด พร้อมรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต . สำหรับ การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สมาชิกชมรม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในพื้นที่ หรือรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต ให้กับสมาชิกชมรมให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


Hits: 54
วันที่ 2-3 ก.ย.63 คณะ จาก อบต.วังแดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
มีฐานศึกษาเรียนรู้ ดังนี้
 ฐานการเลี้ยงใส้เดือน  ฐานการเลี้ยงไก้พื้นเมือง ฐานการปลูกผักสวนครัว  ฐานการเลี้ยงไก่ใข่   ฐานการเลี้ยงวัว
 ฐานการเลี้ยงกบ   การปลูกยางพารา การปลูกกล้วย การปลูกบัว


Hits: 83
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดงรุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 มี นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ มีการแสดงของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง  เป็นการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข


Hits: 57
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 79
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 55
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810