copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.632
Categories

Hits: 541
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับเกียรติบัตรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ฉบับ จาก ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชติเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ปี 2555 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณบูรณาการ ประจำปี 2555


Hits: 74
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยว วันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย  โดยมีการเสวนา การเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยว กระบวนการและเครื่องมือการทำ เรียนรู้สู่การปฎิบัติให้เกิดผลในการทำตลาดยุุคใหม่ กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเราในการสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป.....


Hits: 138

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 นายสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน ประชาชน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทุ่งสามขา เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอตรอน โดยเฉพาะตำบลวังแดง ในหมู่ที่ 1, 2 ,4 ,9 และ 12 จำนวน 10,773 ไร่ เสียหายเต็มพื้นที่ และหมู่อื่นๆ บางส่วน ส่งผลให้ไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายมากกว่า 50,000 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวประชาชนตำบลวังแดงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์บางส่วน ต่อไป

 


Hits: 149
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 เครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีนายวิเชียร วัฒนพันธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีเยาวชนตำบลวังแดงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 หมู่บ้านประมาณ 348 คน วัตถุประสงค์ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกติกาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ


Hits: 85
 

ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ร่วมกันจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...

 


Hits: 58
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  ทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับเขตจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดพิษณุโลกได้มาประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับเขต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน และโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง  โดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ให้การต้อนรับ


Hits: 985
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555 อบต.วังแดง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สสจ.อต.  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555  นำโดย นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการเข้ามาประเมินศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการคัดเลือกประกวดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ระดับเขต


Hits: 115
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นายกสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น ทุกคนร่วมใจกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ..


Hits: 299
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นำโดยนายสุขุม หนูสวัสดิ์ หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สสจ.อต. และนางสุทธาสินี ทารัตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและงานโรคติดต่อทั่วไปออกติดตามโรคมือเท้าปากเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป

 


Hits: 172
เมื่อวันศุกร์ที่๑๐สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๕ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร  ในวันงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนในศูนย์ กิจกรรมกราบแม่,มอบดอกมะลิให้แม่ เลี้ยงของว่างอาหารกลางวัน งานเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะทุกๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.632

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810