copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 16
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 8
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่  11 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


Hits: 55
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน (โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)) พร้อมเยี่ยมชมร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน/สินค้าชุมชน เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐฯ ซึ่งได้ดำเนินการประกอบการร้านค้าประชารัฐ งบประมาณประชารัฐ 500,000 บาท เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีผลกำไรกว่า 8 แสนบาท มีคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนดูแลโครงการ สมาชิกได้รับเงินปันผลร้อยละ 1 จากยอดซื้อสินค้า ประการสำคัญคือเมื่อมีร้านค้าประชารัฐขึ้นในหมู่บ้านซึ่งเดิมไม่มีร้านค้าประชารัฐในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความสะดวกต่อพี่น้องประชาชน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของทุกกองทุนที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็งในอันที่จะบริหารจัดการสามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปในหมู่บ้านนำดอกผลมาพัฒนากองทุนหมู่บ้านต่อไปได้


Hits: 65
วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 8.00 น ท คณะทีมตำบลสุขภาวะ สสส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อร่วมแลกเปลี้ยนเรียนรู้ในสถานที่ของตำบลวังแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับรองหลักสูตรตำบลสุขภาวะ โครงการ “รวมพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนจัดการตนเองสู่ตำบลสุขภาวะ” (สสส.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยการลงพื้นที่ตามแหล่งเรียนรู้ในตำบลวังแดงเพื่อให้เกิดการพัฒนา  การเกิดแนวคิดใหม่ ๆ  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแหล่ง  ซึ่งการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาลงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


Hits: 92
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟวันพ่อแห่งชาติ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ" หนึ่งเดียวในประเทศไทย ประชาชนเรือนแสนร่วมแห่ชม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ชาวอำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 19 ปีแล้ว โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง โดยมีนายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รอรับแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ จำนวน 7 หลัง ที่บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแคว จุดสุดท้ายที่แพไฟทั้งหมดจะไหลมารวมกันและสิ้นสุดที่นี่ ขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความสวยงามตระการตาอลังการให้กับท้องน้ำน่านอย่างมาก มีประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเรือนแสนคน ร่วมเดินทางมาชมงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำน่านที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน


Hits: 28
วันที่ 4 ธ.ค.60 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรำรึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโลก เพื่อยกระดับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 และรับเกียรติบัตร อบต.วังแดง เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รับมอบจาก นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านแก่ง ทต.ตรอน อบต.ข่อยสูง อบต.น้ำอ่าง อบต.บ้านแก่ง อบต.หาดสองแคว และ อบต.วังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน รวมทั้งทุกภาคส่วนราชการ พร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมามีการงดจัด เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิธ เสด็จสวรรคต จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดงานรื่นเริง


Hits: 9
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 28 พฤศจิกายน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และกองสวัสดิการ อบต.วังแดง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน. ให้กับผู้พิการ ชื่อนายฉัตร สีหราช หมู่ที่ 2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์. จำนวน 1,000 บาท


Hits: 31
รายงานความคืบหน้าแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จประมาณ 80% และฝากติดตามความสวยงามของแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง 


Hits: 38
23 พฤศจิกายน เวลา วันนี้เวลา 05.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแดงและศูยน์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ทั้ง 12 หมู่้บ้านเพื่อลดและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810