copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.086 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.410
Categories

Hits: 17
  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะปี 20 ปี(2560-2579) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ทิวาประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดได้จัดทำ โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปีที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตาม แนวทางที่รัฐบาลกำหนดก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปีและแผนพัฒนาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพเกิดผลชัดเจนและเป็นรูปประธรรมต่อไป


Hits: 28
31 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสัง อบต.วังแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฏหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัดิการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง


Hits: 17
30 สิงหาคม 2560 พนักงานและลูกจ้าง อบต.วังแดง ร่วมมือร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอสู่หัวในหลวงรัชกาลที่9


Hits: 27
30 สิงหาคม 2560 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันไฟ ภัยใกล้ตัว โดยมีคณะครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้เกิดความเข้าใจในการป้องกันไฟ


Hits: 31
18 สิงหาคม 2560 อบต.วังแดงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลวังแดงร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยโดยกิจกรม3Rs ซึ่งได้เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ


Hits: 25
กิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี2560  โดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนกยก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาบรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปราบปลื้มใจ


Hits: 28
เวลา 09.00 น กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชน นักเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเขาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานสำนักงานขยายพันธุ์พืชแม่เฉย จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นคูณ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นประดู่ป่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นอินทนิล


Hits: 20
อบต.วังแดง ขอขอบคุณทีมงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้พี่น้องประชาขนตำบลวังแดงได้เกิดความรักต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์อบต.วังแดง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560


Hits: 22
3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น พัฒนากรอำเภอตรอน และสำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมขอตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านวังแดงหมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 25
27 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. นำโดยรองนายก อบต. พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนดับเพลิง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.086 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.410

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810