copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894
Categories

Hits: 76
นายสมนึก จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ในงานวันออกกำลังกายโลกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายจริน อุดมเลิศ  ปลัดอาวุโสอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับประชาชนที่เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการเต้น เอโรบิคเพื่อสุขภาพและการเดิน-วิ่งรอบบริเวณบึงทับกระดาน  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


Hits: 55
นายสมนึก จำปา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ให้เกียรติในการลงพื้นที่ในชุมชนตำบลวังแดง ระหว่างวันที่ ๘,๙,๑๕,๑๖,๒๒,๒๓  และ ๒๙,๓๐  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย


Hits: 104
เมื่อวันที่  ๑๕ - ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖   ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด ตามสถานที่ดังนี้
 ๑. ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 ๒. ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     ณ   ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 ๓.  เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมหาดบางเบ้า – หมู่บ้านประมงบางเบ้าและศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์  จังหวัดตราด
 ๔.  เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมบ้านสลักคอก จังหวัดตราด
 ๕. เยี่ยมชมโรงงานทุเรียนทอด และเลือกซื้อเลือกชมสินค้า OTOP จากแหล่งผลิตที่สวนสวรรค์ตะวันออก


Hits: 35
ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับบุคลากรจาการได้แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนั้นกลับมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อองค์กร และในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอตรอน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด และได้รับเกียรติวิทยากรจากว่าที่ร้อยตรีสมบัติ พูลสงวน ผอ.ป.ป.ช. อุตรดิตถ์ ในการเป็นบรรยายเรื่องการป้องกันการทุจริตของ อปท. โดยผู้รับการอบรมจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด


Hits: 66
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงโดนายกสมนึก จำปา จัดโครงการ“สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2556” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยตัวแทนผู้สูงอายุกล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตำบลวังแดงให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานและผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกๆ ปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ได้ไปรดอภิบาลประทานพรให้กับผู้ร่วมงาน พบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป สำหรับประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ


Hits: 46
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับโล่รางวัล
 ชมรมหน่วยงานต้นแบบด้านการออกกำลังกายจากนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย ในงาน]
 “มหกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การสร้างสุข หุ่นสวย..ด้วยตัวเรา” ทั้งนี้ในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ การออกกำลังกายจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก  สุโขทัยและอุตรดิตถ์  มีการบรรยายการสาธิตการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง จากคณะวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกและภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติการบรรยายเรื่อง บุคคลต้นแบบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชีวีสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยคุณสมบัติ เมทะนี นักแสดงในดวงใจของคนไทยและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง  ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมริทร์ ลากูน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 60
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 14 ณ สนามโรงเรียนบ้านวังแดง
ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2556 โดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลวังแดง และใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี อบต.วังแดงจึงได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียนปลอดสารเสพติดรวมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน
การพัฒนาร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
3. เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาในหมู่บ้าน อำเภอ ให้มีมาตรฐานและสถิติที่ดีขึ้น เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ


Hits: 46
           อบต.วังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ  รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และ ข้าราชการพนักงาน อบต.วังแดง จัดโครงการบัณฑิตน้อย โดยจัดพิธีมอบอนุบัตรให้กับเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่น้อง ปูย่าตายาย  ร่วมแสดงความยินดีด้วยความปลื้มปีติอย่างล้นหลาม กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความผูกพัน และสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสังคมท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างคุณค่าและความภูมิใจให้ลูกหลาน
          นายสมนึก จำปา  นายก อบต.วังแดง เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และยังถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้มีความรู้สึกที่ดีในวันแห่งความสำเร็ว ซึ่งจะทำให้เด็กมีความต้องการที่จะสร้างความสำเร็จในการเล่าเรียนในระดับต่อไปในอนาคต จึงเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำเด็กเหล่านี้ เจริญเติมโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เนื่องจากได้รับความสุข และยังมีคนร่วมยินดีในวันแห่งความสำเร็จหลังจากเล่าเรียนจบตามหลักสูตร  ซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าจดจำ จึงเชื่อว่าโครงการบัณฑิตน้อย จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีความตั้งใจเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อหวังที่จะได้รับความรู้สึกดี ๆ ในวันข้างหน้า จึงถือว่าจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเด็กอย่างแท้จริง


Hits: 47

เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดยจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารเอนกประสงค์บึงทับกระดาน หน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 802
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกรรมการบึงทับกระดาน ร่วมกันจัดงานประเพณีทอดแหบึงทับกระดานประจำปี 2556 เพื่อเป็นการให้รางวัลกับคนที่มีความสามารถในการทอดแห ซึ่งในบึงจะมีปลามากมาย ที่กรรมการบึงทับกระดานปล่อยไว้  ก่อนจะทำการเปิดทอดแห เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ประเพณีการทองแห ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เริ่มจากคนบ้านวังแดง หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามาพัฒนาหมุ่บ้านและบึงทับกระดาน ให้เป็นแหล่งอาหารในหมุ่บ้าน และในตำบล   
   ซึ่งนอกจากนั้นบึงทับกระดานนี้ ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของคนในตำบลวังแดงด้วย ถือเป็นกิจกรรม
ที่ชาวตำบลวังแดงได้สิบทอดมานาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนในกันอย่างคับคั่ง  ในงานมีการประกวดปลาประเภทต่างๆ โดยในปีนี้ ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุด ได้รับรางวัล ได้แก่ ปลากด น้ำหนัก 19 กิโลกรัม  โดยนายบุญเรียบ รอดทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810