copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 62
วันที่ 23 มี.ค.61 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น... ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี


Hits: 66
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้ามารับวัคซีนจากอบต.วังแดง เพื่อออกบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 11
วันที่21มี.ค.61 เวลา13.30น.กองสวัสดิการสังคมออกพื้นที่พร้อมพมจ.มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนางสมหมาย คำทุย 37/3 ม.2 จำนวน 1,500 บาท


Hits: 32
วันที่ 21 มีนาคม 2561ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุข วัคซีนพิษสุนัขบ้า คือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเรบี (Rabies) โดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว ลิง ค้างคาว ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับเชื้อจากการถูกกัดหรือข่วน ตอนนี้วัคซีนมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้ามารับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขได้ตั้งวันนี้


Hits: 33
กองช่าง อบต.วังแดง ออกสำรวจความเสียของถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง พร้อมซ่อมบำรุง ซ่อมหลุมหรือรอยแตกบนพื้นถนน หลังจากซ่อมเสร็จแล้วสามารถเปิดการจราจรได้ทันที สร้างความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย


Hits: 26
วันที่ 18 มีนาคม 2561 อบต.วังแดงเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป เสด็จพ่อ ร.5 ริมน่าน อุตรดิตถ์


Hits: 54
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 กำหนดตั้งแต่ 15 มี.ค.61 - 30มี.ค.61


Hits: 54
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดโครงการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญฟังเทศน์ #วันมาฆบูชา โดย เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่เยาวชน พระอาจารย์สุทธิพงษ์...รับบุญกันทั่วหน้า ทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน 
💥ยอดสมทบทำบุญทั้งหมด 6,665 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
🔆ทอดผ้าป่า 5,720 บาท
🔆ขันกัณเทศน์ 700 บาท
🔆ซื้อของใส่ขันกัณเทศน์ 245 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านด้วย


Hits: 44
ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักปลัด อบต.วังแดง ออกพิ้นที่จัดทำโครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ปี 2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเป็นการนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


Hits: 27
ประกาศๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 อายุ 2-5 ปี  ท่านใด มีลูกหลานในวัยนี้ สามารถติดต่อสมัครได้ในวันเวลาทำการ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810