copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882
Categories

Hits: 40
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดกิจกรรม “โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผ่พระคุณและบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว มุ่งพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กเป็นบุคคลที่ดี มีคุณธรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เด็ก ครู พนักงานเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันและมุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีทำให้การจัดกิจกรรมลุล่วงด้วยดี


Hits: 55
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  มุ่งสู่สุขภาพดี” ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การใช้แรงกายที่เหมาะสม  รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสุขภาพ  ด้วยการสร้างแกนนำการเชื่อมประสานงานภาคีเครือข่าย  องค์การ/ชุมชนให้มีการจัดการและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน ๓ อ. ( อาหาร ออกกำลังกาย  อารมณ์ ) จนสามารถควบคุมน้ำหนักตนเองได้ ไม่เป็นโรคอ้วน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงได้เป็นตัวแทน ศูนย์อนามัยที่ ๙  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรต้นแบบไร้พุงและจัดแสดงบูทนิทรรศการให้ความรู้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ขวัญใจนิทรรศการองค์กรต้นแบบไร้พุง  จากสำนักโภชนาการ  กรมอนามัย 


Hits: 56
เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน    ณ บ้านหัวดาน   หมู่ที่ ๘  จากคณะกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน / ชุมชน  ให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน / ชุมชน และเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง การระดมทุนในชุมชน และสามารถเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนาได้เป็นอย่างดี   ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการแล้วและมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวห่างไกลจากยาเสพติดอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการร่วมมือกันห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  อีกด้วย


Hits: 33
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 46
เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗   นายสมนึก  จำปา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   จัดโครงการกิจกรรมไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ  ประเพณีอันดีงามคุณธรรม จริยธรรมให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และปลูกฝัง ค่านิยม  ความรัก  ภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมไทย   เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู  มีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู” และสร้างความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับผู้ปกครองและชุมชน


Hits: 40
    เมื่อวันที่   ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๗   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   นำโดยนายกสมนึก  จำปา  และคณะร่วมจัดบูธนิทรรศการ   ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ To Be Number One   ระดับประเทศ ชุมชนบ้านน้ำอ่าง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง  โดยชมรม  To Be Number One ตำบลวังแดง  ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้แสดงออกทางศักยภาพ ความคิด ความสามารถด้านต่างๆ  และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและตนเอง  โดยภายในงานมีชมรม  To Be Number One   เครือข่ายอำเภอตรอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Hits: 53
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน, โรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, อำเภอ, ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยาเสพติด เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการลักขโมย มั่วสุม บ่อนการพนัน โต๊ะสนุก เป็นต้น รวมถึงรายงานข้อเสนอแนะการดำเนินการต่างๆ  ให้ที่ประชุม ศพส.อบต. วังแดง  ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป


Hits: 39
นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลวังแดง ประจำปี  ๒๕๕๗”  ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗   เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กับชุมชน โดยรณรงค์ทั้ง  ๑๒ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังแดง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี


Hits: 35
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนตามแนวพระเสาวนีย์ ( การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง )  ณ  หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยพิกุลทอง  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวคิดการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดรูปแบบการปลูกต้นไม้ให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพื้นที่ที่ทำกินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าและสร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทำให้เป็นทรัพย์เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ไขปัญหาความยากจน


Hits: 23
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลวังแดง ควบคุมไม่ให้มีสุนัขและแมวจรจัด และเพื่อให้มีผู้เลี้ยงสุนัขและแมวมีการเอาใจใส่เพิ่ม เล็งเห็นความรับผิดชอบในการนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลวังแดงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810