copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 28
เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 28
 เมื่อวันที่   ๒๗ กันยายน   ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘   ณ  เขื่อนภูมิพล  ตำบลสามเงา   อำเภอสามเงา   จังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ  และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนและผู้นำเข้าร่วม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยเยาวชนและผู้นำได้ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำให้กับเขื่อนภูมิพล  เยาวชนและผู้นำเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ 


Hits: 58
เมื่อวันที่  ๑๑ - ๑๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ศูนย์จัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย  ณ อาคารเพชรคอรุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้  ในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ  การใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชน (RECAP) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล (RECAP) เป็นฐานในการพัฒนา  การบูรณาการงานโครงการตำบลสุขภาวะเข้ากับงานประจำและการสร้างจิตอาสาในชุมชน  และร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานของ ๕  นักพัฒนา   มีการสำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่  ที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะ  ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะ  อันแสดงความเข้มแข็งของพื้นที่ในการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่    ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  และเพื่อกำหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของแต่ละเครือข่าย  บนพื้นฐานทุนและศักยภาพของแต่ละเครือข่าย  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท. ต่างๆ   


Hits: 51
เมื่อวันที่   ๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ   จัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี  การเบิกจ่าย  ของ อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด  อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547    ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกเรียกเงินคืน   และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรต่อไป 


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ( World Rabies Day )” ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้แก่ประชาชน คณะครูนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชน คณะครูนักเรียนได้ร่วมสนุกไปอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ คณะครูนักเรียนเป็นอย่างดีทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 61
เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ๙ อำเภอ  อำเภอละ ๑ ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  รวมทั้งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )   ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 37
เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณบึงทับกระดาน  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันที่ ๑๒ สิงหาคม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว  ให้เจริญเติบโต เกิดความร่มรื่น  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้มีความสมบูรณ์  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชน สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้  จำนวน  ๓๐๐  ต้น  ได้แก่   ไม้ชิงชันหรือเกล็ดแดง  ไม้เสลา  ไม้พยุง  ไม้ประดู่และไม้มะขาม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ปกครองนักเรียน ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี


Hits: 54
เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก   ความกตัญญู   การเอาใจใส่ต่อบิดา  มารดา และผู้มีพระคุณ   สร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก   เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและสำนึกในพระคุณของแม่ที่อบรมเลี้ยงดู และได้มีโอกาสแสดงออกในด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อแม่ผู้เป็นบุพการีทั้งในวันแม่และทุกๆ วันซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร   คณะครูศูนย์เด็กเล็กฯ  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ทำให้การจัดงานสำเร็จไปด้วยดี  


Hits: 26
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอตรอนคัพ”  ประจำปี ๒๕๕๘    จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ โรงเรียนวังแดงสหจิต (วิทยาคาร) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา  โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล  ทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอตรอนคัพ” ให้สืบไป โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม อบต วังแดง ซึ่งจะเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ในการร่วมเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันอำเภอตรอนคัพ 


Hits: 19
เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับทอง   จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี ๒๕๕๘    ซึ่งเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรม   ณ ห้องสีหราชบอลรูม   โรงแรมสีหราช  จังหวัดอุตรดิตถ์ 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810