copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894
Categories

Hits: 31

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต และพิธีลงนามข้อตกลง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (อบจ. เทศบาล และอบต.)จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ได้รับเลือกจากปปช.เข้ารับโล่ และลงนามในข้อตกลง เพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4  สำนักงานปปช. จ.นนทบุรี
              ในการนี้นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังแดง ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนชาวตำบลวังแดง  รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการปปช. และลงนามในข้อตกลงร่วมกับปปช.เพื่อดำเนินงานให้องค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เป็นองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตต่อไป
              นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ การที่องค์การบริการส่วนตำบลวังแดง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตนั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพี่น้องชาวตำบลวังแดง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา และเปิดกว้างด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน และขอให้การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพัฒนามากขึ้น เพื่อให้องค์การบริการส่วนตำบลวังแดงของเรา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และร่วมมือกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวตำบลวังแดง อย่างตรงจุดต่อไป


Hits: 48
เมื่อวันที่   ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี    ณ บริเวณบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์การสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนร่วมจัดกิจกรรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้


Hits: 32
เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์บึงทับกระดานตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์   โดยได้ร่วมปล่อยปลาลงสู่บึงทับกระดาน  ได้แก่  ปลายี่สกเทศ  ๑๐๐,๐๐๐ ตัวปลาจีน ๗,๐๐๐ตัว  ปลาสวาย ๕,๐๐๐ ตัว โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากประชาชนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลวังแดงร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้


Hits: 34
เมื่อวันที่   ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้ให้การสนับสนุนทรายอะเบท  ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ซึ่งได้เชิญชวนอสม.เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ได้แก่ หมู่ ๓ ,หมู่ ๑๑ ,หมู่ ๑๐ ในตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม 


Hits: 53
 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ขยับแขน  ขยับขา พัฒนาแบบยั่งยืน ”  ณ  โรงเรียนบ้านท่าอวน หมู่ ๑ ตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกและพัฒนาความเป็นจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอวน  เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด   และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนในการรักบ้านเกิด รักสถาบันและร่วมกันพัฒนาสถาบันบ้านเกิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน


Hits: 91
เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เปิดโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ชนให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด  งวดที่  ๑   ณ ห้องประชุมสภาฯ  อบต.วังแดง   อ.ตรอน   จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแผนงานป้องกัน  ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด    โดยการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพที่มั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นสุขและเพื่อสนองนโยบายชองรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


Hits: 73

เมื่อวันที่   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศรอบสวนสาธารณะบริเวณบึงทับกระดาน  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด   รวมถึงยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต้องขอขอบคุณเด็ก   เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้


Hits: 59

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ “ รวมพลัง  สานสร้างสามัคคี พัฒนาพื้นที่บ้านเกิด กับเยาวชนฅนวังแดง”  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐   และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาศักยภาพ  ความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล  สนับสนุนให้การทำหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกิดการขับเคลื่อน และบูรณาการการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด


Hits: 381
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้สนับสนุนด้านสถานที่ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามโครงการ “แนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเกิดรายได้และมีอาชีพที่มั่นคง นอกจากนั้นยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในชุมชน


Hits: 45
เมื่อวันที่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   นำโดยนายกสมนึก  จำปา  และคณะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมจัดบูธนิทรรศการและส่งตัวแทนเยาวชนตำบลวังแดง  เข้าร่วมประกวดร้องเพลง เก่งและดี  To Be Number One   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง  โดยชมรม  To Be Number One เป็นชมรมที่ให้พื้นที่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้แสดงออกทางศักยภาพ ความคิด ความสามารถด้านต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและตนเอง  ซึ่งตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จากการแข่งขันร้อง โดยภายในงานมีชมรม To Be Number One เครือข่ายอำเภอตรอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.894

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810