นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666
Categories

Hits: 4
8/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ออกพื้นที่ร่วม กองช่าง อบต.วังแดง ท่านรองประธานสภา คณะกรรมการกลุ่มทำนาหมู่4 บ้านวังหิน ออกไปดูประตูน้ำที่ทุ่งสามขา มีผู้ไม่หวังดีทุบทำลายได้รับความเสียหาย ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ กองช่างได้ดำเนินการซ่อมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอให้พี่น้องช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะครับ


Hits: 3
15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยได้รับการสนับสนุนพัฒนาอาชีพจากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรีอำเภอตรอน มีรายได้เสริม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปเผยแพร่ต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้


Hits: 6
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตล์ ลงพื้นตรวจประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน้ำประปามาตรฐาน ในการนี้นายแพทย์ประประสาน ชัยวิรัตนะ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาและได้สนับสนุนชุดทดสอบ อ.11 อ.13 เพื่อให้พื้นที่ได้ใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID 19 ในพื้นที่โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนตามหลัก DMHTTA และประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติงาน


Hits: 4
22/02/65 อบต.วังแดงเข้าร่วมอบรม นำโดย นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายมนตรี ฝั้นเต็ม วิศวกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดบรมสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ที่ทำการปกครองอำเภอ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธี ในครั้งนี้


Hits: 10
22/02/65 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแนะนำ เผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความรู้โปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภาคเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 9

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหรส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุข ฯ และฝ่ายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรอน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน และได้ลงพื้นที่หมู่ที่1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งจะมีการตรวจสอบและดำเนินการพิจารณาต่อไป


Hits: 15

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับพนักงานอบต.วังแดง ร่วมปรับปรุงและจัดสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine)ระดับตำบลวังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะเป็นศูนย์กักกันให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของตำบลวังแดง


Hits: 9
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "กิจกรรมการสานหมวกจากเส้นพลาสติก" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพเสริม ช่วยสร้างได้ให้กับครัวเรือน 


Hits: 6
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวัชรากร มีอุบล และนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองการศึกษา ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมความสำคัญเนื่อง ในวันมาฆบูชาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา และการฟังเทศน์ ปลูกฝั่งให้คณะครูและนักเรียนทำความดี เป็นคนดี คิดดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นผู้ให้ที่ดี และการรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ


Hits: 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง #ผ่านการประเมินภายนอกคุณภาพการศึกษารอบที่4 ( พ.ศ.2564 - 2568) จากองค์การมหาชน และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้รับหนังสือรับรอง วันที่ 6 มกราคม 2565 ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง และมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินในครั้งนี้ค่ะ #คำขวัญ " อารมณ์แจ่มใส ใฝ่ใจศึกษา มารยาทงามตา พัฒนาประสบการณ์ #วิสัยทัศน์ " มุ่งสู่ความเป็นศูนพัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมดุล เพิ่มพูลคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810