copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 34
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บึงทับกระดานเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตฯ 


Hits: 30
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ มาพร้อมกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ อีก 3 คน สำรวจข้อมูลพื้นที่ทำวิจัยเพื่อหาค่าจำเพาะแร่เหล็กที่อยู่ในบริเวณเขาเหล็ก และได้เก็บภาพก้อนหินที่มีแร่เหล็กพร้อมขอก้อนหินที่มีแร่เหล็กไปจำนวนหนึ่งพร้อมกับจะขอติดต่อประสานงานไปวิจัยอีกในอนาคต


Hits: 19
17 พฤศจิกายน อบต.วังแดง โดยกองการศึกษาฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2560


Hits: 26
15/11/2560 การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2


Hits: 13
13 พฤศจิกายน เวลา9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดการประชุมจัดทำแผนดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561- 2564 ) ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 29
   ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอตรอน สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง บริการ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด้กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  เด็กปัญญาเลิศ  เด็กพิการซ้ำซ้อน  ซึ่งเด้กกลุ่มพิเศษเหล่านี้  จะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการศึกษาจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ
   ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการ สอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล


Hits: 23
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกองสวัสดิการฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 38
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. อบต.วังแดงเข้าร่วมพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 61
วันนี้ 26 ต.ค. ข้าราชการ ทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ในอำเภอตรอน  พร้อมกัน ณ. วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง พนักงาน ลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธี ประกอบกับร่วมการให้บริการประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน จนเสร็จพิธีการ


Hits: 27
25 ต.ค. จิตอาสา อบต. วังแดง ร่วมกันขนน้ำดื่ม ล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณจัดงานภายในวัด การตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมบริการประชาชน ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 2560


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810