copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882
Categories

Hits: 33
เมื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดการแข่งขันตะกร้อวังหินสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพัฒนาการนักกีฬาของตำบลวังแดงให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันกีฬาได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลดีต่อสังคมให้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโชคปลางาม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม หมู่ ๔ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมริมน่าน


Hits: 45
เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับวัดวังแดง ๓  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา   โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก


Hits: 28
เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๒  จัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  ให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพื่อฝึกให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น


Hits: 27
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายเยาวชนตำบลวังแดงต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเยาวชนตำบลวังแดง  ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแดง อำเภอตรน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนเด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม ร่วมกัน   เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการให้สภาเด็กและเยาวชน  เป็นศูนย์กลางการประสานการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเยาวชนในตำบลวังแดงเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำที่ดีในชุมชนอีกด้วย


Hits: 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรณะ   ในวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา   โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์


Hits: 25
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย ในวันที่ ๒ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้กับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของตำบลวังแดง เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กับชุมชน


Hits: 29
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและชมรม To Be Number One  ตำบลวังแดง   จัดทำ “โครงการกิจกรรม To Be Number One  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวังแดง”  ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต(วิทยาคาร)  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคมพัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น   สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ตำบลวังแดง ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๑๐๐ คน ในการระดมความคิดแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควรลดน้อยลงจากชุมชน  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี


Hits: 32
เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับการตรวจประเมินภาคสนามจากคณะกรรมการประเมินผลงาน “โครงการรางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๗” ในประเภทที่ ๑ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี  


Hits: 34

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  และชมรม To Be Number One ตำบลวังแดง จัดทำ “โครงการเยาวชน To Be Numbaer One แอโรบิค รักสุขภาพเพื่อแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนในชุมชนและใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังการและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและให้เยาวชนรักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่ตำบลวังแดงให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมส่งทีมเข้าแข่งขันเต้นแอโรบิค ทั้งสิ้น ๖ ทีม  โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล๒,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีมโพธิ์เย็นสตาร์ บ้านใหม่โพธิ์เย็นหมู่ที่ ๖  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีมมะนาวหวาน บ้านวังแดงหมู่ที่ ๑๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม SPIRIT บ้านวังแดงหมู่ที่ ๓ และรางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท   โดยการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมและเชียร์ตลอดการแข่งขันทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกและเรียบร้อยด้วยดี


Hits: 38
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก  ได้รับทราบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนและทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็กได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  ได้แก่  นางนิภารัตน์  เชื้อน่วม  ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.515 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.882

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810