copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.257 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 18.237
Categories

Hits: 48

นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 94

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับมวลชนทั้ง  12  หมู่บ้านในตำบลวังแดง  จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์  ครั้งที่  13 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน   หมู่ที่  5  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  ยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  สี  คือ  สีส้ม  ประกอบด้วย  หมู่ 2, 3, 5   สีน้ำเงิน  ประกอบด้วย  หมู่  1, 11, 12  สีชมพู  ประกอบด้วย  หมู่  4, 7, 8  สีแดง  ประกอบด้วย  หมู่  6, 9, 10  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน  คือ  ฟุตบอลชาย(11 คน)  วอลเล่ย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  เปตองผสม  และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก  5  ชนิดกีฬา  โดยมีท่าน ชลิต  ธนวัฒน์   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


Hits: 103

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2556     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2556  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน  และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตน และเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 


Hits: 64

นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะนักกีฬา เพื่อใช้ทำการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
 


Hits: 141

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเดินพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย  มีการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแสดงถึงความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอตรอน


 Re x-ray (2 pictures)
Hits: 22

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา ศตส.หมู่บ้าน กลุ่มประสานงานพลังแผ่นดิน คณะกรรมการ ศพส.อ.ตรอน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมออกปฏิบัติการ  Re x-ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 127
    องค์การบริหารวังแดง รับรางวัลพระปกเกล้า” ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  นายกฯเผยภมิใจเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารวังแดง
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุม ESCAO HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ”  และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯเป็นผู้มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณฯ
    ผลการพิจารณาคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้า ปรากฎว่า องค์การบริหารวังแดงมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารวังแดง เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ
    นายสำนึกเปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ของสถาบันพระปกเกล้าฯนั้น ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ที่องค์การบริหารวังแดงได้รับ ซึ่งองค์การบริหารวังแดงได้นำเสนอนวัตกรรมและโครงการเด่น ที่มีการบริหารอย่างโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน  สำหรับรางวัลที่องค์การบริหารวังแดงได้รับนั้นถือเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
 


Hits: 12
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการสอนเสริมวิชาต่างประเทศเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และเด็ก เยาวชนในตำบลวังแดงได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ฝึกทักษะให้เด็ก และเยาวชน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีระยะเวลาดดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2555 - กันยายน 2556


Hits: 124
อำเภอตรอน จัดพิธีรำลึกพระปิยมหาราช ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน  โดยมีนายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำหัวหน้าส่วนราชการ  พลเรือน  องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชน โดย นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วย รัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราช กรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้


Hits: 531
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับเกียรติบัตรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ฉบับ จาก ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชติเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ปี 2555 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณบูรณาการ ประจำปี 2555


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.257 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 18.237

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810