copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 42
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกัและบรรเทาสาธารภัย ได้ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์/ถนน/และสนามบอลเล่ย์บอลเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้กับนักกีฬาได้ทำการซักซ้อมไปแข่งขันในงานกีฬาและเพื่อต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้บริการในสถานที่ อบต.วังแดง


Hits: 71

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู ศพด.อบต.วังแดง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง และวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561ได้ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลดงขุยเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


Hits: 17
เมื่อวันที่11 ก.พ.61 เวลา 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ(อเนกประสงค์)ล้างทำความสะอาดเมรุ วัดสัจจา ในหมู่ที่10 เพื่อจัดงานณาปณกิจศพ


Hits: 18
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตฯ มาสัมภาษณ์ขอข้อมูลต่างๆและคำแนะนำเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.เพื่อไปทำนำเสนอประกวดของโรงเรียนที่จังหวัดเรื่องการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน


Hits: 33
เมื่อวันที่ 6 – 9  กุมภาพันธ์  2561  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ทำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตำบล   และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 26
เมื่อวันที่  1-2  กุมภาพันธ์  2561  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดทำโครงการตำบลพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2561  เข้าศึกษาดูงานไร่กำนัลจุล  หมู่ที่ 3  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล   ให้ประชาชนได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่   ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานได้เข้าชมจุดเรียนรู้สวนเกษตรในไร่กำนันจุลไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำวิธีการทำไร่ผสมผสานกลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้


Hits: 14
เมื่อวันที่  24 – 25   มกราคม  2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  เขื่อนสิริกิติ์  ตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน   และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท.  เกิดการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และเพื่อเผยแพร่กฎหมายในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งในการจัดโครงการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานเกิดความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต


Hits: 12
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 14
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 7
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่  11 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810