copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 3
25 มิ.ย.2561#กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การบูรณาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดย พชอ. ณ โรงแรม The Park จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 9
สนง.ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต การทำพรมเช็ดเท้าระหว่างวันที่20-22มิ.ย.2561#กองสวัสดิการสังคม


Hits: 14
วันที่ 20 มิ.ย.61  สำนักปลัด อบต.วังแดง ได้รับการประสานงานขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยผลการตรวจออกมาเป็นปกติปลอดจากสารเสพติดทุกราย


Hits: 20
วันที่ 19 มิ.ย.61  กิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบที่ 2 โดยหมู่ที่ 11 ติดเข้ารอบ 1 ใน 3 ทีมของการประกวด


 LPA (5 pictures)
Hits: 16
วันที่ 19 มิ.ย.61  อบต.วังแดง เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี 2560


Hits: 8
วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด ร่วมกับกองช่างดำเนินการตัดต้นไม้ที่ไปล้มทับสายไฟฟ้าและตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟบริเวณวัดวังแดง หมู่ที่ 2


Hits: 7
วันที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 14.00น. สำนักปลัด งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ได้ออกตัดกิ่งไม้ทีไประสายไฟ ในโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร


Hits: 14
14มิ.ย.61 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ พมจ. ออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน
 1.น.ส.กุลปริยา แสงทอง
 2.นางณัฐณิชา แซ่โหง้ว


Hits: 15
เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้ฝึกอบรมให้กับประชาชนหมู่ 1 และหมู่2 ในเขตตำบลวังแดง สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่1-3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561


Hits: 17
07/06/2561 เวลา 9.00 น นำโดยท่านนายกสมนึก จำปา ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง "Big cleaning Day" ณ บริเวณสองข้างทางถนนสาย 1166 โดยเริ่มตั้งแต่บ้านท่าอวน ม.1 ถึงบ้านใหม่เยาวชน ม. 5 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810