copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833
Categories

Hits: 15
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าชุมชนบ้านหัวดาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี2560 ผ่านระดับดี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


Hits: 19
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กองสวัสดิการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบลวังแดงทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 


Hits: 29
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  ขึ้น และได้จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมี  นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  รวมทั้งสิ้น 4,596 ดอก  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม  2560


Hits: 28
 จังหวัดอุตรดิตถ์มอบเกียรติบัตร ให้บ้านหัวดาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และบ้านใหม่โพธิ์เย็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ส่วนบ้านห้วยพิกุลและบ้านวังหินพัฒนาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 


Hits: 16
  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะปี 20 ปี(2560-2579) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ทิวาประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดได้จัดทำ โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปีที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตาม แนวทางที่รัฐบาลกำหนดก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปีและแผนพัฒนาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพเกิดผลชัดเจนและเป็นรูปประธรรมต่อไป


Hits: 26
31 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสัง อบต.วังแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฏหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัดิการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง


Hits: 17
30 สิงหาคม 2560 พนักงานและลูกจ้าง อบต.วังแดง ร่วมมือร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอสู่หัวในหลวงรัชกาลที่9


Hits: 24
30 สิงหาคม 2560 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันไฟ ภัยใกล้ตัว โดยมีคณะครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้เกิดความเข้าใจในการป้องกันไฟ


Hits: 28
18 สิงหาคม 2560 อบต.วังแดงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลวังแดงร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยโดยกิจกรม3Rs ซึ่งได้เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ


Hits: 24
กิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี2560  โดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนกยก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาบรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปราบปลื้มใจ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810