copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.454
Categories

Hits: 18
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแสดงผลงานของนักเรียน นำเสนอโครงการในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถเรียนรู้การทำงานแบบเป็นหมู่คณะ รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยภายในงานได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่สำเร็จการศึกษาจากการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์เด็กเล็กฯ นักเรียน และผู้ปกครอง ทำให้การจัดงานสำเร็จไปด้วยดี 


Hits: 7
เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ บ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ ๕ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 25
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาไทยและแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนและได้เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อีกด้วย  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้นำเด็กนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและนักวิชาการศึกษาเข้าเรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ได้ความรู้ ความสนุกสนานในการเรียนรู้ครั้งนี้  


Hits: 30
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการซักซ้อมการป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและแนวทางในการตัดสินใจ  ฝึกฝนซักซ้อมให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้เส้นทางอพยพหนีภัยได้อย่างถูกวิธีเมื่อภัยเกิดขึ้น ป้องกันความปลอดภัยของสถานที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและเล็งเห็นความสำคัญในการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย   โดยได้นำเด็กนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก   นักวิชาการศึกษา  วิทยากร/หน่วยงาน อปพร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้


Hits: 6
เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2558   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8”  ประจำเดือนกุมภาพันธ์   ณ บ้านวังหิน หมู่ที่ 4  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 37
เมื่อวันที่  ๙ –  ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่  ๑๔  ประจำปี  ๒๕๕๘   ณ สนามกีฬาตำบลหาดสองแคว  ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตอำเภอตรอนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง    ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานของอำเภอตรอนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง และอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรในเขตอำเภอตรอนให้สืบไป


Hits: 30
เมื่อวันที่ ๕ – ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   โดยออกประชาคมหมู่บ้าน   ร่วมกับผู้นำชุมชน  หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการแต่ละหมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  พร้อมบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป  การประชุมชาคมในครั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน  


Hits: 39
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการ “หนูน้อยเรียนรู้จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ทัศนะศึกษาออกนอกสถานที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสภาพชีวิตประจำวัน  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้นำเด็กนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและนักวิชาการศึกษา  ไปเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อน และศึกษาแร่เหล็กจาก บ่อเหล็กน้ำพี้  เป็นต้น


Hits: 19
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยนำแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ชุมชนมีการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเอง


Hits: 44
         เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตัวเอง  รู้ถึงความมีระเบียบวินัย   รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของเด็กทางด้านการกีฬา ดนตรี วิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ  ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น เกมส์หัวเราะ เกมส์วิ่งลูกโป่ง และเกมส์ปิดตาแต่งหน้า เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.454

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810