copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 6
วันที่ 23 พ.ค.61 สำนักปลัด ร่วมกันจัดทำกิจกรรม Big cleaning day ที่อาคาร อบต.วังแดง และได้ติดตั้งกระแกงตาข่าย จำนวน 4 จุด เพื่อป้องกันนกพิราบมาอยู่อาศัย


Hits: 11
วันนี้เวลา 9.00 น. ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 6
วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 08.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท


Hits: 21
ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.วังแดง เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
และเพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี สามัคคีและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 


Hits: 3
ประกาศๆ..... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นะคะ และ รถรับส่งนักเรียน ยังไม่พร้อมรับส่งนักเรียนนะคะ เนื่องด้วย กำลังซ่อมแซมอยู่ #ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วย นะคะ


Hits: 8
2 พฤษภาคม เวลา  09.00 น กองการศึกษาฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วังแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 20
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อบรมให้ความรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง เรื่องมาตรการการป้องกันเด็กจมน้ำ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เมื่อเจอกับสภานการณ์จริง ณ หน้าที่ทำการ อบต.วังแดง


Hits: 15
24เม.ย.2561 กองสวัสดิการสังคม ส่งตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมฯ


Hits: 15
23 เมษายน 2561  กองสวัสดิการสังคม  อบต.วังแดง ร่วม พมจ.มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนางเหรียญ สังข์หอม ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1,500 บาท. พร้อมมอบรถโยกให้กับคนพิการ 2 คน
1.นางประนอม พุฒตาล 42/8 ม.1
2.นางน้อม แดงกองโค 253/2 ม.3


Hits: 11
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงตั้งจุดตรวจปฎิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810