copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.454
Categories

Hits: 50
เมื่อวันที่   ๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ   จัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี  การเบิกจ่าย  ของ อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด  อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547    ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกเรียกเงินคืน   และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรต่อไป 


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ( World Rabies Day )” ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้แก่ประชาชน คณะครูนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชน คณะครูนักเรียนได้ร่วมสนุกไปอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ คณะครูนักเรียนเป็นอย่างดีทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 59
เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ๙ อำเภอ  อำเภอละ ๑ ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  รวมทั้งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )   ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 36
เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณบึงทับกระดาน  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันที่ ๑๒ สิงหาคม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว  ให้เจริญเติบโต เกิดความร่มรื่น  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้มีความสมบูรณ์  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชน สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้  จำนวน  ๓๐๐  ต้น  ได้แก่   ไม้ชิงชันหรือเกล็ดแดง  ไม้เสลา  ไม้พยุง  ไม้ประดู่และไม้มะขาม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ปกครองนักเรียน ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี


Hits: 52
เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก   ความกตัญญู   การเอาใจใส่ต่อบิดา  มารดา และผู้มีพระคุณ   สร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก   เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและสำนึกในพระคุณของแม่ที่อบรมเลี้ยงดู และได้มีโอกาสแสดงออกในด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อแม่ผู้เป็นบุพการีทั้งในวันแม่และทุกๆ วันซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร   คณะครูศูนย์เด็กเล็กฯ  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ทำให้การจัดงานสำเร็จไปด้วยดี  


Hits: 24
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอตรอนคัพ”  ประจำปี ๒๕๕๘    จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ โรงเรียนวังแดงสหจิต (วิทยาคาร) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา  โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล  ทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอตรอนคัพ” ให้สืบไป โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม อบต วังแดง ซึ่งจะเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ในการร่วมเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันอำเภอตรอนคัพ 


Hits: 19
เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับทอง   จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี ๒๕๕๘    ซึ่งเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรม   ณ ห้องสีหราชบอลรูม   โรงแรมสีหราช  จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 19
เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ บ้านป่าควง หมู่ที่ ๙  โดยมีผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน  มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 44
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค ๕  ครั้งที่  ๔๔   ( พ.ศ. ๒๕๕๘ )   “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์”   และกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๔  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ )    ณ  สวนสาธารณบึงทับกระดาน   ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงด้วยดี  และยังทำให้แหลางท่องเที่ยวสวนสาธารณบึงทับกระดานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้น  ประชาชนในพื้นที่หันมาสนใจเล่นกีฬา  เป็นการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่


Hits: 27
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลวังแดง ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และภาชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด ที่เป็นแหล่งโรค  ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  และให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยออกเดินรณรงค์ใส่ทรายอะเบท  พ่นหมอกควันสารกำจัดยุงลาย ทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน ซึ่งร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.454

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810