นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 26
22/02/65 อบต.วังแดงเข้าร่วมอบรม นำโดย นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายมนตรี ฝั้นเต็ม วิศวกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดบรมสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ที่ทำการปกครองอำเภอ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธี ในครั้งนี้


Hits: 52
22/02/65 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแนะนำ เผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความรู้โปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภาคเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 51

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหรส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุข ฯ และฝ่ายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรอน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน และได้ลงพื้นที่หมู่ที่1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งจะมีการตรวจสอบและดำเนินการพิจารณาต่อไป


Hits: 130

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับพนักงานอบต.วังแดง ร่วมปรับปรุงและจัดสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine)ระดับตำบลวังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะเป็นศูนย์กักกันให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของตำบลวังแดง


Hits: 76
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "กิจกรรมการสานหมวกจากเส้นพลาสติก" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพเสริม ช่วยสร้างได้ให้กับครัวเรือน 


Hits: 36
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวัชรากร มีอุบล และนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองการศึกษา ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมความสำคัญเนื่อง ในวันมาฆบูชาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา และการฟังเทศน์ ปลูกฝั่งให้คณะครูและนักเรียนทำความดี เป็นคนดี คิดดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นผู้ให้ที่ดี และการรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ


Hits: 86
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง #ผ่านการประเมินภายนอกคุณภาพการศึกษารอบที่4 ( พ.ศ.2564 - 2568) จากองค์การมหาชน และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้รับหนังสือรับรอง วันที่ 6 มกราคม 2565 ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง และมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินในครั้งนี้ค่ะ #คำขวัญ " อารมณ์แจ่มใส ใฝ่ใจศึกษา มารยาทงามตา พัฒนาประสบการณ์ #วิสัยทัศน์ " มุ่งสู่ความเป็นศูนพัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมดุล เพิ่มพูลคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน


Hits: 51
4 ก.พ. 2565 กองสาธารณสุข.อบต.วังแดง.พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้กักตัว กลุ่มเสียงติดเชื้อโควิด ที่หมู่ที่  10  จำนวน  2 หลัง


Hits: 44
วันที่ 2 ก.พ กองสาธารณสุข..ได้รับแจ้ง ประสานงานจาก หมอ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ...บ้านผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 1 ก.พ ได้รับการประสานงานจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านกล่มเสี่ยง ที่หมู่ 3 และหมู่ 11


Hits: 61
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ และมีบุคลากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง แดง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติ ใหม่และการดูแลช่อง ปากและฟันให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810