copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336
Categories

Hits: 8
คณะครูร่วมกับนักเรียน ชั้นบริบาล อนุบาล1 เรียนรู้นอกสถานที่ ดูวิธีการประดิษฐ์เปรตและสัตว์นรกต่างๆ เพื่อใช้เดินขบวนในวันเทโวโรหะนะ ของชาววังแดง ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้


Hits: 27
อบต.วังแดง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  
กำนันทุกตำบล  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน,บ้านแก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  และประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอตรอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ  หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 10
วันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟและปรับแต่งภูมิทัศน์ให้กับสาธารณสุขอำเภอตรอน


Hits: 26
อบต.วังแดงร่วมช่วยตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ "มาเที่ยวกันเมาะ...มาเลาะริมน่าน"
พาเที่ยวชมบรรยากาศ...ตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และหยุดยาว เรียกว่าตลาด ช๊อป ชิม ที่ริมน่าน คนในหมู่บ้านมาขายให้เกิดรายได้เสริมในชุมชน และมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคือสะพานไม้ทอดยาวริมแม่น้ำน่านกว่า 1 กิโลเมตรให้ได้เดินชมบรรยากาศริมแม่น้ำ และมีการจุดตะเกียงไฟสวยงาม

ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้...จะมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมกันได้จ้า


Hits: 6
ผู้แทน อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ ในวันที่ 3-5 ต.ค.61 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี


 SBM Shring (3 pictures)
Hits: 25
5 ตุลาคม เวลา 9.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาร่วมทำกิจกรรมโครงการ SBM Shring สถานีเยาวชนหัวใจสีเขียว ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 6
27 กันยายน 61 เวลา 09:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2561


Hits: 15
21 กันยายน 61 โครงการวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของมนุษย์ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ ทางอบต.วังแดงจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น


Hits: 19
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตามหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป


Hits: 9
วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศพด.อบต.วังแดง ให้มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”ผลการปฏิบัติผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี เด็กๆให้ความสนใจดีมาก


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.336

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810