copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 8
วันที่ 20 มิ.ย.61  สำนักปลัด อบต.วังแดง ได้รับการประสานงานขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยผลการตรวจออกมาเป็นปกติปลอดจากสารเสพติดทุกราย


Hits: 13
วันที่ 19 มิ.ย.61  กิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบที่ 2 โดยหมู่ที่ 11 ติดเข้ารอบ 1 ใน 3 ทีมของการประกวด


 LPA (5 pictures)
Hits: 9
วันที่ 19 มิ.ย.61  อบต.วังแดง เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี 2560


Hits: 4
วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด ร่วมกับกองช่างดำเนินการตัดต้นไม้ที่ไปล้มทับสายไฟฟ้าและตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟบริเวณวัดวังแดง หมู่ที่ 2


Hits: 5
วันที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 14.00น. สำนักปลัด งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ได้ออกตัดกิ่งไม้ทีไประสายไฟ ในโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร


Hits: 11
14มิ.ย.61 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ พมจ. ออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน
 1.น.ส.กุลปริยา แสงทอง
 2.นางณัฐณิชา แซ่โหง้ว


Hits: 12
เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้ฝึกอบรมให้กับประชาชนหมู่ 1 และหมู่2 ในเขตตำบลวังแดง สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่1-3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561


Hits: 13
07/06/2561 เวลา 9.00 น นำโดยท่านนายกสมนึก จำปา ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง "Big cleaning Day" ณ บริเวณสองข้างทางถนนสาย 1166 โดยเริ่มตั้งแต่บ้านท่าอวน ม.1 ถึงบ้านใหม่เยาวชน ม. 5 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่


Hits: 9
วันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 15.30น. สำนักปลัด งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ไปทับสายไฟฟ้าใน หมู่ที่ 11 บ้านวังแดง  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 8
วันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 10.30น. นายกได้สั่งการให้ สำนักปลัด ร่วมกับกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำบ่อบาดาล บ้านนายสนิม เณรเนือง หมู่ที่ 11 เนื่องจากระบบน้ำบาดาลชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค และได้ทำการตรวจเช็คหาสาเหตุแล้วพบว่า 1. ระบบมอเตอร์ปั้มน้ำ ใช้งานได้ปกติ 2.ระบบซัมเมิสร์ ปั้มน้ำได้ปกติ แต่ เมื่อทดลองปั้มน้ำทิ้งไว้ประมาน 5 นาที ก็ไม่สามารถปั้มน้ำได้ เนื่องจากน้ำบาลน่าจะไม่เพียงพอ.. หรือระบบซัมเมิส์อาจจะอุดตัน...เนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นระยะเวลานาน และได้รายงานให้นายกทราบ แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ท่านนายก ได้สั่งการให้ประสานขอความอนุเคราะห์ทาง อบจ.มาตรวจสอบและล้างทำความสะอาดมาเป่าล้าง ระบบซัมเมิสร์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป...


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810