copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 27
18 สิงหาคม 2560 อบต.วังแดงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลวังแดงร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยโดยกิจกรม3Rs ซึ่งได้เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ


Hits: 22
กิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี2560  โดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนกยก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาบรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปราบปลื้มใจ


Hits: 26
เวลา 09.00 น กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชน นักเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเขาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานสำนักงานขยายพันธุ์พืชแม่เฉย จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นคูณ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นประดู่ป่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นอินทนิล


Hits: 18
อบต.วังแดง ขอขอบคุณทีมงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้พี่น้องประชาขนตำบลวังแดงได้เกิดความรักต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์อบต.วังแดง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560


Hits: 22
3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น พัฒนากรอำเภอตรอน และสำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมขอตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านวังแดงหมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 21
27 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. นำโดยรองนายก อบต. พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนดับเพลิง


Hits: 29
5 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. วันนี้เวลา 10.00 ท่านผู้บริหารและพนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หลังที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 20
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู  โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการประดิษฐ์พานไหว้ครูให้แก่นักเรียนอย่างสวยงาม


Hits: 18
เมื่อวันที่ 7 กรกราฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยรองนายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 18
4 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการ จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนในตำบลการฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" และเชิญชวนประชาชนตำบลวังแดงร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีพระราชเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810