copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 7
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้พิการ ม.3 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2564 ณโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อุตรดิตถ์


Hits: 5
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3/2561  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  โดยมี นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการประชุม


Hits: 10
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด พิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู-อาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป


Hits: 6
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบจ. ทำการเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านวังแดงแถวไร่ดง หมู่ที่ 11 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค และได้ทำการทดสอบปั้มน้ำ ปริมาณน้ำที่ได้หลังจากการเป่าบ่อ ก็ได้ปริมาณเท่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอ 
 สาเหตุเบื้องต้น 
1.บ่อเดิมเป็นบ่อแบบโยกแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบบปั้มน้ำด้วนระบบซัมเมิร์ส ความลึกของบ่ออาจจะไม่เพียงพอต่อการปั้มน้ำ 
2.ใต้พื้นดินอาจจะไม่มีน้ำให้เพียงพอต่อการปั้มน้ำ
 
  แนวทางการแก้ไข 
1.ทำการเจาะบ่อเดิมให้มีความลึกมากกว่าเดิม 
2.สำรวจแหล่งน้ำเพื่อทำการเจาะบ่อใหม่


Hits: 1
ไปติดตามมาตรการของชุมชนห้วยพิกุลทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ที่เอาชนะปัญหายาเสพติดได้ด้วยกลไกชุมชนเข้มแข็ง รั้วที่ดีที่สุดที่จะปกป้องประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 


Hits: 5
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง และชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 มิ.ย2561


Hits: 7
26 มิ.ย.2561#เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงยิมเนเซียมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 พร้อมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 ดร.สุรชัย มณีปกรณ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ กลุ่มพลังมวลชนชาวอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561


Hits: 6
26 มิ.ย.2561#ตัวแทนจาก อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด และ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชน ได้แสดงถึงพลังการต่อต้านยาเสพติด


Hits: 2
25 มิ.ย.2561#กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การบูรณาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดย พชอ. ณ โรงแรม The Park จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 6
สนง.ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต การทำพรมเช็ดเท้าระหว่างวันที่20-22มิ.ย.2561#กองสวัสดิการสังคม


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810