นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 12
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตําบลวังแดง ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2563 ในสัปดาห์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการทําน้ำยาล้างจานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตําบลวังแดงจํานวน 50 คน


Hits: 43
30/06/2563 กองส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


Hits: 14
ตัวแทนคณะกรรมการ ศป.ปส. อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลวังแดง โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 8
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตาม link นี้ http://uttaradit.mnre.go.th/th/news/detail/62770/


Hits: 39
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงออกบริการร่วมอำเภอตรอน จิตอาสา ร่วมช่วยกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอตรอน และล้างท่อรางระบายน้ำดาดฟ้าแฟลตอำเภอตรอน เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันมีขี้นกไม่สามารถระบายน้ำได้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกอีกด้วย


Hits: 33
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดง นำโดยนายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.  โดย ท่าทรายโชคนภา ช่วยสนับสนุนบริจาคทรายให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


Hits: 29
วันที่ 17 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงร่วมผู้นำหมู่บ้านร่วมออกบริการประชาชนล้างท่อรางระบายน้ำที่วังแดงหมู่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันไม่ระบายน้ำ


Hits: 40
วันที่ 17 มิถุนายนเวลา 9.00 น.นายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมนักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีและรับทราบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เยาวชน หมู่บ้าน 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 52
01/06/2563 ระหว่างเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 


Hits: 17
20/05/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภคสามารถมาหยิบได้ที่ตู้ปันสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าตึกห้องประชุมสภาฯ #หยิบแต่พอดี เมื่อมีก็มาแบ่งปัน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะแบ่งปันสามารถมาแบ่งปันได้ที่ สำนักงาน อบต.วังแดง ครับ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810