นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 852 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 8.531
Categories

Hits: 20
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นำโดย รองปฎิญญา ท่านปลัดวีระ ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับปลัดโกศล ปลัดอำเภอตรอน ท่านผู้ใหญ่สุชัญญา หมู่ที่ 10 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรอน กรณีการเผาถ่าน และเผาขยะในพื้นที่ ม.10


Hits: 161
14/01/2564 กองสาธารณสุข และ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ ซึ่งทางคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามข้อสั่งการจากการประชุมได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้มีข้อสั่งการให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ และกลับมาเปิดเรียนปกติในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิ เกิดประสิทธิผล ต่อไป โดยได้มีมาตรการให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอ ตรอน จำนวน ๒๑ แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังฯ ดังนี้ ๑.มีการกำหนดทางเข้า-ออกโรงเรียน ที่ชัดเจน ๒.มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ๓.มีจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ๔.มีมาตรการให้ใส่ Mask ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ๕.มีการใช้งานแอปพลิเคชั่น (ไทยชนะ) หรือสมุดบันทึกข้อมูล ๖.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่ง ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ๗.มีการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยมีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑-๒ เมตร/คน ๘.มีการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ จุดสัมผัสเสี่ยงทั้งก่อนเรียน-และหลังเลิกเรียน


Hits: 37
8/01/2564 ขอขอบคุณผู้บริหารฟาร์มประเสริฐอุตรดิตถ์ยาและอาหารสัตว์ ที่มามอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน 135 ชุด โดยมีนายปฏิญญา ทองนวม รองนายก และนายถาวร เทศเอม รองประธาน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


Hits: 50
08/01/2564 ระหว่างเดือน มกราคม 2564  อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 9
07/01/2564 คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดงHits: 22
06/01/2564 กองสาธารณสุขฯ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านหัวดานร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8


Hits: 16
อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด อำเภอตรอน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ของอำเภอตรอน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อำเภอตรอน แล้วทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรม ณ อบต.วังแดง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่บริการประชาชนและพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น ประตู หน้าต่าง จุดบริการประชาชน เป็นต้น ต่อไป


Hits: 28
24/12/2563 กองสาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.วังแดง , สาธารณสุขอำเภอตรอน ออกตรวจตลาดนัด ซ.8 บ้านวังแดง ม.11 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19)


  Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 57
23 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 44
21 ธันวาคม 2563  รายงานผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 117,969 คะแนน, หมายเลข2 นายโปรย สมบัติ 32,002 คะแนน, หมายเลข3 นายเอกกาพัทธ์ พุฒโต 11,330 คะแนน, หมายเลข4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 37,845 คะแนน โดยอำเภอตรอน เขต1 เบอร์1 นายพีรัช สารทรง 3,370 คะแนน, เบอร์2 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง 3,877 คะแนน, เขต2 เบอร์1 นายชวลิต วีระศิริวัฒน์ 5,938 คะแนน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 852 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 8.531

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810