copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833
Categories

Hits: 45
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 กำหนดตั้งแต่ 15 มี.ค.61 - 30มี.ค.61


Hits: 46
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดโครงการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญฟังเทศน์ #วันมาฆบูชา โดย เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่เยาวชน พระอาจารย์สุทธิพงษ์...รับบุญกันทั่วหน้า ทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน 
💥ยอดสมทบทำบุญทั้งหมด 6,665 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
🔆ทอดผ้าป่า 5,720 บาท
🔆ขันกัณเทศน์ 700 บาท
🔆ซื้อของใส่ขันกัณเทศน์ 245 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านด้วย


Hits: 41
ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักปลัด อบต.วังแดง ออกพิ้นที่จัดทำโครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ปี 2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเป็นการนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


Hits: 25
ประกาศๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 อายุ 2-5 ปี  ท่านใด มีลูกหลานในวัยนี้ สามารถติดต่อสมัครได้ในวันเวลาทำการ


Hits: 99
 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เป็นเจ้าภาพ โดยดำเนินการเสร็จไปด้วยดี และในปีหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงช่วงต่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2562  ต่อไป. ยินดีต้อนรับครับ


Hits: 43
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ศูณย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมนำสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และขอบพระคุณ นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  ที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยุงลายให้กับเด็กๆนักเรียนคะ


Hits: 41
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกัและบรรเทาสาธารภัย ได้ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์/ถนน/และสนามบอลเล่ย์บอลเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้กับนักกีฬาได้ทำการซักซ้อมไปแข่งขันในงานกีฬาและเพื่อต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้บริการในสถานที่ อบต.วังแดง


Hits: 69

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู ศพด.อบต.วังแดง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง และวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561ได้ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลดงขุยเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


Hits: 16
เมื่อวันที่11 ก.พ.61 เวลา 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ(อเนกประสงค์)ล้างทำความสะอาดเมรุ วัดสัจจา ในหมู่ที่10 เพื่อจัดงานณาปณกิจศพ


Hits: 17
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตฯ มาสัมภาษณ์ขอข้อมูลต่างๆและคำแนะนำเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.เพื่อไปทำนำเสนอประกวดของโรงเรียนที่จังหวัดเรื่องการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810