copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.457
Categories

Hits: 20
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลวังแดง  โดยนำรถกะเช้าออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อให้พื้นที่มีความสว่างป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 


Hits: 27
เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู  โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการประดิษฐ์พานไหว้ครูให้แก่นักเรียนอย่างสวยงาม


Hits: 17
เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ ๗   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 16
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังแดง  โดยนำรถแบคโฮรออกขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เพื่อระบายน้ำให้สะดวกในฤดูฝน 


Hits: 22
 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดทำโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลวังแดงมีการขับเคลื่อนเฝ้าระวังตลอดเวลา เป็นการตอบสนองนโยบายของคณะรัฐบาล  ที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ มี ๘ ยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง ศป.ปส.อบต.วังแดง กับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลวังแดงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้ำรวมทั้งการณรงค์สร้างกิจกรรมในเชิงบวก และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน  และเยาวชนในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 41
 เมื่อวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   โดยน้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตำบล  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.วังแดง ได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานต่างๆ  สามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป


Hits: 0
 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น  หมู่ที่ 6   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 9
เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการตำบลพอเพียง    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาลของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


Hits: 13
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านใหม่เยาวชน  หมู่ที่ ๕   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 18
เมื่อวันที่  30 มีนาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  และแสดงความยินดีกับบัณทิตน้อย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง เผยแพร่ผลงานทางวิชา  โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความมือจากผู้ปกครองและทุกส่วนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.457

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810