นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 31
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกม Cisco webex Meeting โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเบื้องต้น การผิดชำระหนี้ การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางทรัพย์ การขายฝาก การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่งๆละ5 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน อบรม:ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง @ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์​ อบต.วังแดง 


Hits: 35
23 กรกฎาคม 65 ชาวบ้านแจ้งน้ำไม่ไหล กองช่อง งานประปาออกพื้นที่ ทำการช่อมประตูน้ำและมาตรน้ำ ประตูน้ำรั้ว บ้านนาง รัตนา ปะจิราพ้ง 202/3 ม.12 


Hits: 20
12 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังแดงหมู่ที่สอง


Hits: 0
20 กรกฎาคม 65 งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนบริเวณริมถนนบ้านวังแดงหมู่ที่3 เพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นและอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต


Hits: 17
20 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 9
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 65  เวลา 08.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับอำเภอตรอน ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 63
9 กรกฎาคม 2565 อบต.วังเเดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการขยะ เเละการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลเมืองชะอำ โดยมี นางบังอร เลาหวัฒนภิญโญ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาตำบลวังแดงของเราต่อไป


Hits: 109
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วม กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรตรอนไปยังหอประชุมอำเภอตรอน มีผู้ร่วมเดินขบวน จำนวน 500 คน สวมเสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการปลอดยาเสพติด การต่อต้านยาเสพติด โดย นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน นักเรียน เกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1. เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2.อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะครู นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


Hits: 29
วันนี้ (18 มิ.ย.65) นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐ ออกหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน


Hits: 148
14 - 17 มิ.ย.65 นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน กำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำ พื้นที่ หมู่4 บ้านวังหิน และหมู่5 บ้านใหม่เยาวชน หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้แหล่งน้ำดังกล่าว สามารถกับเก็บน้ำได้ ชาวบ้านหลายหลังคาเรือน หมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810