copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.632
Categories

Hits: 27
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๒ ) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   พร้อมได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )  เพื่อกำหนดโครงการพัฒนาและสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการลงประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้


Hits: 18
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ร่วมแสดงเจตนารมณ์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมไทย  ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างความตระหนัก  ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในการสร้างความตระหนักป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างค่านิยม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต 


Hits: 26
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดงานสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2558  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำซึ่งนําความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่อําเภอตรอน  ทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น  ดํารงตนภายใต้ความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เกื้อกูลต่อกัน  ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  ตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     โดยวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕58   ได้รับเกียรติจากนายพัฒนพงษ์   สร้อยอินทรากุล  นายอำเภอตรอน  เป็นประธานเปิดงานไหลแพไฟฯ  และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายชลิต ธนวัฒน์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ


Hits: 37
เมื่อวันที่   ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๒     จัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา เยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ ๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ การรู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น


Hits: 16
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านท่าอวน  หมู่ที่ ๑   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 7
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจึงประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน เวลา และสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ภายในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมหลักฐานเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


Hits: 31
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับวัดวังแดง ๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา  โดยมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน  มีขบวนเทวดา  นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน  การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ และยังมีมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน  ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์  ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก


 ไทคัพ (2 pictures)
Hits: 13
เมื่อวันที่   ๒๑ ตุลาคม –  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    ได้จัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๕๘   ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)   ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้ออกกำลังกายให้แข็งแรง สามารถต่อสู้และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย เป็นการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการสร้างกระแสให้เยาวชนในพื้นที่หันมาสนใจด้านกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนต่อไป  โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมอำเภอลับแล  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม อบต. วังแดง และรองชนะเลิศอันดับ ๒ อำเภอเมืองและอำเภอพิชัย 


Hits: 25
เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 26
 เมื่อวันที่   ๒๗ กันยายน   ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘   ณ  เขื่อนภูมิพล  ตำบลสามเงา   อำเภอสามเงา   จังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ  และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนและผู้นำเข้าร่วม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยเยาวชนและผู้นำได้ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำให้กับเขื่อนภูมิพล  เยาวชนและผู้นำเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.632

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810