นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666
Categories

Hits: 3
29/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ ไปดูการทำถนนหมู่ 11 หมู่ 6 และหมู่ 9 รวมทั้งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ประชาชน


Hits: 3
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณเส้นหน้าร้านตะรอน เส้นรอบบึงและเส้นซอย8ของหมู่11


Hits: 6
27/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ นายก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังแดง ผอ.กองสวัสดิการฯ และตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.2 วังแดง แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ วัดวังแดง2


Hits: 6
 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติย ราชนารี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 10
25/04/2565 เวลา 13.30 น. ท่านนายก วินัย ระนาดเสนาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตรอน (ศจพ.อ.ตรอน) ณ ห้องประชุมอำเภอตรอน ที่ว่าการอำเภอตรอน ชั้น 2


Hits: 2
25/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก(1) พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการและตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.4 วังหิน แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ สถานีสูบน้ำ บ้านวังหิน


Hits: 4
22/04/2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการฯ ตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำวังแดง 3 (หัวดาน) แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำชุดใหม่ ณ วัดวังแดง 3


Hits: 4
21/04/2565  เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก ประชุมกลุ่มสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โพธิ์เย็น เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสถานีฯ และรายงานงบการเงินฯ ปี 2564


Hits: 4
19/04/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พากองช่าง อบต.วังแดง ลงพื้นที่ ออกไปสำรวจบริเวณที่จะขุดสระเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำ มาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับพี่น้องชาวบ้านหมู่7ห้วยพิกุล 


Hits: 4
12/04/2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ลงพื้นที่ติดตั้งธงแดง ตามจุดเสี่ยงทางโค้ง ในหมู่ที่ 1,2,3,6 จำนวน 4 จุด และติดตั้งป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ ในหมู่ที่ 1,5,9 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.666

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810