นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.305
Categories

Hits: 0
อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6


Hits: 0
🍀ทีมงานซ่อมประปากองช่างอบต.วังแดง🍀 วันนี้ได้ทำการซ่อมท่อชำรุดหมู่4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
🤗🤗


Hits: 0
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง เพื่อดูการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ ม.6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ และลงพื้นที่ตรวจการปรับถนนของประชาชน ม.8


Hits: 0
🐟🐠“อบต.วังแดงเข้าร่วม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
.
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำน่าน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว


Hits: 0
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง เพื่อดูการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ ลอกคลองไม้กอง ม.6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น ลอกคลองปูนบริเวณบ้านเขาแส้ หมู่.1,2,9 ครับ เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ


Hits: 0
ขุดลอกคลองบางกรอง พื้นที่ บ้านวังแดง
หมู่ 6 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้
มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ


Hits: 0
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง


Hits: 0
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแแดง นำโดย นายวัชรากร มีอุบล และนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ ณ บึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


Hits: 0

นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง มอบหมาย นายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลองบางกรอง พื้นที่ บ้านวังแดง หมู่ 6 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.305

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810