นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 4
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งตัวแทน ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อนำส่ง “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชน รวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 30
พิธีปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดงกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง ประกอบด้วย แพ “เอกองค์อัมรินทร์” ซึ่งเป็นแพนำร่องของเทศบาลตำบลตรอน ตามด้วยแพประธาน “นวมินทร์มหาราช” ของ อบต.วังแดง และแพในขบวน ได้แก่ แพ “ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ของ อบต.น้ำอ่าง, แพ “อัครศิลปิน” ของ อบต.ข่อยสูง, แพ “ภูมินทร์ภัทรราชัน” ของ อบต.บ้านแก่ง, แพ “คุ้มเกล้าประชาสุขสันต์” ของ อบต.หาดสองแคว และแพ “ราชันแห่งราชา” ของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง โดยมีกิจกรรมภายในงานตลอดทุกท่าน้ำ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติฯ, การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, การแสดงดนตรีสากล, รำวงย้อนยุค พร้อมชม ชิม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม หรือชิมอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 21
พิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟฯ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง เวลา ๑๗.๓๐ น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน พร้อมกัน โดย นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นอภ.ตรอน เป็นประธานในพิธี และนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง กล่าวรายงาน ณ ปะรำพิธี วัดวังแดง ๓ - การแสดงของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน ๓ ชุด- เริ่มกิจกรรมโชว์ฉลองของแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ของตำบลวังแดง ตำบลช่อยสูง ตำบลน้ำอ่าง และตำบลหาดสองแคว- การแสดงดนตรี- ชมกระทงสายจากภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลวังแดง- กิจกรรมร้านค้าชุมชน


Hits: 26
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติ กำหนดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดขยะ, ตัดหญ้า, วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ บริเวณ วัดวังแดง หมู่ที่ ๓  (กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน จัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม กวาดถนน, ประดับธงชาติ วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ/ พระเกียรติ และธงตราสัญลักษณ์ตาม วันดินโลก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ใน สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงต่อไป


Hits: 24
23/11/2565  อบต.วังแดงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สะพานบ้านวังแดง หมู่ 11


Hits: 21
21/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ดูหน้างานโครงสร้างพื้นฐาน อบต.วังแดง ถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลห์ติกคอนกรีต รอบบึงทับกระดานเชื่อมมาถึงทางซอย8 และดูสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่5  บ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 30
18/11/2565 นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียยบร้อยในการเตรียมความพร้อมแพไฟ เพื่อประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยประชาชนชาวอำเภอตรอน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2565


Hits: 26
18/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "วังมัจฉาเกมส์"  ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนในสังกัดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน


Hits: 33
13/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการ Tron run together มินิมาราธอน ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตรอน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อม ให้การสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่มให้กับนักวิ่งในครั้งนี้ด้วย


Hits: 25
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival) ซึ่งการลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำ ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง โดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีประเพณีลอยกระทงสืบทอดต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810