copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.018 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.019
Categories

Hits: 4
26 มิ.ย.2561#ตัวแทนจาก อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด และ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชน ได้แสดงถึงพลังการต่อต้านยาเสพติด


Hits: 1
25 มิ.ย.2561#กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การบูรณาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดย พชอ. ณ โรงแรม The Park จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 5
สนง.ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต การทำพรมเช็ดเท้าระหว่างวันที่20-22มิ.ย.2561#กองสวัสดิการสังคม


Hits: 5
วันที่ 20 มิ.ย.61  สำนักปลัด อบต.วังแดง ได้รับการประสานงานขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยผลการตรวจออกมาเป็นปกติปลอดจากสารเสพติดทุกราย


Hits: 8
วันที่ 19 มิ.ย.61  กิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบที่ 2 โดยหมู่ที่ 11 ติดเข้ารอบ 1 ใน 3 ทีมของการประกวด


 LPA (5 pictures)
Hits: 5
วันที่ 19 มิ.ย.61  อบต.วังแดง เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี 2560


Hits: 4
วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด ร่วมกับกองช่างดำเนินการตัดต้นไม้ที่ไปล้มทับสายไฟฟ้าและตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟบริเวณวัดวังแดง หมู่ที่ 2


Hits: 4
วันที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 14.00น. สำนักปลัด งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ได้ออกตัดกิ่งไม้ทีไประสายไฟ ในโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร


Hits: 11
14มิ.ย.61 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ พมจ. ออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน
 1.น.ส.กุลปริยา แสงทอง
 2.นางณัฐณิชา แซ่โหง้ว


Hits: 10
เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้ฝึกอบรมให้กับประชาชนหมู่ 1 และหมู่2 ในเขตตำบลวังแดง สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่1-3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.018 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.019

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810