copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833
Categories

Hits: 3
ประกาศๆ..... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นะคะ และ รถรับส่งนักเรียน ยังไม่พร้อมรับส่งนักเรียนนะคะ เนื่องด้วย กำลังซ่อมแซมอยู่ #ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วย นะคะ


Hits: 8
2 พฤษภาคม เวลา  09.00 น กองการศึกษาฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วังแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 19
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อบรมให้ความรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง เรื่องมาตรการการป้องกันเด็กจมน้ำ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เมื่อเจอกับสภานการณ์จริง ณ หน้าที่ทำการ อบต.วังแดง


Hits: 13
24เม.ย.2561 กองสวัสดิการสังคม ส่งตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมฯ


Hits: 14
23 เมษายน 2561  กองสวัสดิการสังคม  อบต.วังแดง ร่วม พมจ.มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนางเหรียญ สังข์หอม ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1,500 บาท. พร้อมมอบรถโยกให้กับคนพิการ 2 คน
1.นางประนอม พุฒตาล 42/8 ม.1
2.นางน้อม แดงกองโค 253/2 ม.3


Hits: 10
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงตั้งจุดตรวจปฎิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 19
กิจกรรมทอดแหประจำปี 2561 เริ่มแล้ว ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสถานีประมงน้ำจืด จ.อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 สถานที่ติดต่อสอบถาม อบต.วังแดง (055) 491506 ประเพณีทอดแหบึงทับกระดาน เป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลวังแดงได้สืบทอดมานาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง


Hits: 20
วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และการละเล่นพื้นบ้าน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์


Hits: 7
วันที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง


Hits: 6
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. อบต.วังแดง ได้ดำเนินการทำกิจกรรมการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการจิตรอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big cleaning day”ในบริเวณถนนสองข้างทางถนนสาย 1204 ตลอดสาย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 961 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.833

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810