นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 156
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณ ม 9 จำนวน 3 ป้าย


Hits: 44
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อบต.วังแดงจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรโดย ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด อบต.วังแดงและประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


Hits: 38
ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
– ​เวลา 07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
– เวลา 08:15 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 
– เวลา 18:30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 17
วันที่ 10 ต.ค.63 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 ดำเนินการฝั่งกลบและจะดำเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขย ะเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป


Hits: 21
วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 09.00น. สำนักปลัด.อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร และผู้นำชุมชน ในการวางแผน ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


Hits: 26
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกับบ้านวังแดงหมู่ 11 ได้แจกวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับกลุ่มเป้ายหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 2. การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอิทรีย์


Hits: 25
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด ได้ดำเนินการประดับธงน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บามนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ บริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน


Hits: 29
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน


Hits: 23
เมื่อวันที่15กันยายน2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง ในปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 18
วันที่ 15 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810