นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 496 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.484
Categories

Hits: 12
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 30
24/4/63  อบต.วังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำยาทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง12หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบหมายแบ่งเจ้าหน้าที่อีกชุด นำเจลล้างมือ และสเปรย์ทำความสะอาด ไปมอบให้กับด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิค-19 ทั้ง11ด่าน  เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองศูนย์รับแจ้งบุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 หมู่บ้านและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเถอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 31
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย


Hits: 29
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 5
16/04/2563 อบต.วังแดง สนับสนุนเจลแอลกอฮอร์, สเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให่แก่รพ.สต.วังแดง


Hits: 10
16/04/2563 อบต.วังแดงออกบริการ ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล้ม ที่โรงเรียนวังแดง


Hits: 14
16/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณวัดวังแดง3


Hits: 15
15/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน กองเกษตร กองสาธารณาสุข เข้ามาร่วมดูขั้นตอนการ ผสมน้ำยา การพ่นฉีด เพื่อเป็นแนวทางออกฉีดน้ำยาในพื้นที่ตำบลวังแดงทั้ง12 หมู่ร่วมกันต่อไป


Hits: 7
09/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ซ่อมไฟรายทางและตัดแต่งกิ่งต้นไม้.ม.10 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อบริการประชาชนและชุมชน


Hits: 9
08/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชน ในบริเวณวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.6


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 496 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.484

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810