copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.184
Categories

Hits: 20
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บริเวณบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง  โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 4
วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 14.00น สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ล้างทำความสะอาดอุโบสถวัดท่าอวน หมู่ที่1 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของหมู่บ้าน


Hits: 4
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นายวินัย เชื้อน่วม เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ศพด. อบต.วังแดง ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อำเภตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่และตรวจความพร้อมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง


Hits: 30
10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรมทำเสวียน ณ บึงทับกระดาน และภายในอบต.วังแดง เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 


Hits: 15
 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง , รองนายก อบต.วังแดง , ประธานสภา ,รองประธานสภา , สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงทับกระดาน ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมบึงทับกระดาน


Hits: 5
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2562  จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 4
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 7
3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุอาทิตย์ที่10 โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.184

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810