นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 26
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร "การแปรรูปสมุนไพรและการนวดคลายเครียด" ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย 2563 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยวันนี้จัดกิจกรรมการทำยาดมยากม่อง


Hits: 30
26/11/2563 อบต.วังแดงร่วมกับอำเภอตรอน เข้ากิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563 ณ สะพานบ้านวังแดง


Hits: 17
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 19.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ต้นไม้ข้างทางบริเวณทางโค้งต้ นยาง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 26
18/11/2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.วังแดง ,รพ.สต.บ้านวังแดง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Cg ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ม. 1,2,3,8,9,11


Hits: 32
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกอบต.วังแดงเข้าร่วมประชุม โดยมีรองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วย นายสมปรารถนา ทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก อปท. ทั่วประเทศ กว่า 300 คน


Hits: 28
18/11/2563 อบต.วังแดง เข้าร่วม เสวนา ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาผู้ใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิต์ ลุ่มน้ำน่านประจำปี 2563 โดยการเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ผู้บริหารกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง คณะวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และตัวแทนประชาชนผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมการเสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่านให้เกิดความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำ สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ และความต้องการใช้น้ำ และเพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกับของผู้ใช้น้ำจากลำน้ำน่านในทุกระดับ รวมถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการจัดสรรน้ำของแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 


Hits: 22
17/11/2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สารวัตรและกักกัน และปศุสัตว์อำเภอตรอน ร่วมกันดำเนินการจับสุนัข(สายพันธุ์บางแก้ว) ซึ่งมีพฤติกรรมดุร้ายไล่กัดเจ้าของและเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ในบริเวณบ้านของนางบุญลือ ครไทย 104/3 ซ.9 หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จนท.ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู และเจ้าของได้นำสุนัขไปเลี้ยงนอกพื้นที่ต่อไป


Hits: 16
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 
🌤พรุ่งนี้ วันที่11กันยายน2563 ม.7 เวลา 09.00 - 10.30 น. ม.8 เวลา 10.30 - 12.00 น. ม.3 เวลา 13.00 - 14.30 น. ม.11 เวลา 14.30 - 16.00 น.  
หมายเหตุ: 
1.บัตร ปชช. ตัวจริง พร้อมสำเนา 
2.ทะเบียนบ้านเล่มจริง พร้อมสำเนา 
3.สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง พร้อมสำเนา (ปรับสมุดบัญชีให้เป็นหน้าปัจจุบัน)


Hits: 42
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอําเภอตรอน และกิจกรรมจิตอาสา ณ ประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ต.วังแดง 


Hits: 24
อบต.วังแดงเข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810