นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 13
อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด อำเภอตรอน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ของอำเภอตรอน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อำเภอตรอน แล้วทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรม ณ อบต.วังแดง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่บริการประชาชนและพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น ประตู หน้าต่าง จุดบริการประชาชน เป็นต้น ต่อไป


Hits: 20
24/12/2563 กองสาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.วังแดง , สาธารณสุขอำเภอตรอน ออกตรวจตลาดนัด ซ.8 บ้านวังแดง ม.11 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19)


  Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 34
23 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 31
21 ธันวาคม 2563  รายงานผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 117,969 คะแนน, หมายเลข2 นายโปรย สมบัติ 32,002 คะแนน, หมายเลข3 นายเอกกาพัทธ์ พุฒโต 11,330 คะแนน, หมายเลข4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 37,845 คะแนน โดยอำเภอตรอน เขต1 เบอร์1 นายพีรัช สารทรง 3,370 คะแนน, เบอร์2 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง 3,877 คะแนน, เขต2 เบอร์1 นายชวลิต วีระศิริวัฒน์ 5,938 คะแนน


 Kick off (2 pictures)
Hits: 29
21 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงเข้าร่วมเปิด กิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 23
อบต.วังแดงร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา นานาวัฒนธรรม ก้าวล้ำนำสู่ สูงวัยใจเกินร้อย ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม


Hits: 76
12 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า ออกพื้นที่มาตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แพสูบน้ำ และแพสูบน้ำประปา ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 25
11ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 49
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และนักท่องเที่ยว ชม "ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ" งดงามตระการตาเหนือลำน้ำน่าน หนึ่งเดียวในโลก วันนี้ (5 ธ.ค. 63) นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2563 โดยมี นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง รายงานการจัดงานในครั้งนี้ และมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ สำหรับการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดวังแดง โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 46
1 - 4 ธ.ค 2563 พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดงร่วมกัน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธง บริเวณสำนักงาน บึงทับกระดาน หน้าวัดวังแดง สะพานวังแดง และไหล่ทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810