นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 23 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816
Categories

Hits: 66
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติ กำหนดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดขยะ, ตัดหญ้า, วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ บริเวณ วัดวังแดง หมู่ที่ ๓  (กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน จัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม กวาดถนน, ประดับธงชาติ วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ/ พระเกียรติ และธงตราสัญลักษณ์ตาม วันดินโลก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ใน สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงต่อไป


Hits: 72
23/11/2565  อบต.วังแดงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สะพานบ้านวังแดง หมู่ 11


Hits: 66
21/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ดูหน้างานโครงสร้างพื้นฐาน อบต.วังแดง ถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลห์ติกคอนกรีต รอบบึงทับกระดานเชื่อมมาถึงทางซอย8 และดูสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่5  บ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 70
18/11/2565 นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียยบร้อยในการเตรียมความพร้อมแพไฟ เพื่อประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยประชาชนชาวอำเภอตรอน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2565


Hits: 69
18/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "วังมัจฉาเกมส์"  ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนในสังกัดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน


Hits: 90
13/11/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการ Tron run together มินิมาราธอน ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตรอน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อม ให้การสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่มให้กับนักวิ่งในครั้งนี้ด้วย


Hits: 56
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival) ซึ่งการลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำ ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง โดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีประเพณีลอยกระทงสืบทอดต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ต่อไป


Hits: 43
23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 34
19 ตุลาคม 2565วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชญาภา สุขดำรงมั่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของนาข้าวเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป


Hits: 34
วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) ที่โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก อบต.วังแดง นำโดยนายภักดี บางโม้ เลขานุการนายกอบต.วังแดง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เวทีที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ ฉบับที่ 1 ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงจัดทำร่างผังน้ำ และนำมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810