copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047
Categories

Hits: 9
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 7 มกราคม เวลา 16:05 น. · วันที่ 7 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และพนักงาน เข้าร่วมเดินขบวนของอำเภอตรอน งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562


Hits: 5
อบต.วังแดง ผู้นำ ประชาชน เข้าร่วมโครงการ ๑อปท ๑แบบ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนริมน้ำน่าน ข้างวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณสองข้างทาง ให้สวยงาม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนงานสำเรวไปด้วยดี


Hits: 8
วันที่ 27 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบนโยบายให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ อปพร.เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนและดำเนินการมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในช่วง 7 วันอันตราย และในวันนี้ นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัด อบต.นำหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง, อปพร. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมติดตั้งธงแดง จำนวน 4 จุด  1.ทางโค้งบ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 2.ทางโค้งบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 3.ทางโค้งบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 4.ทางโค้งบ้านวังแดง หมู่ที่ 3 
  2. กิจกรรมติดตั้งป้ายเตือนจุดตัดรถไฟ จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.จุดตัดรถไฟบ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 2.จุดตัดรถไฟบ้านป่าควง หมู่ที่ 9 3.จุดตัดรถไฟบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 4 
  3.กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จำนวน 12 หมู่บ้าน 
 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรการ ดั้งนี้ 1. ไม่ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด 2.สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็ดขัดนิรภัย ปลอดภัย 100% 3. ดื่มไม่ขับไป-กลับ ปลอดภัย 4. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านได้ตระหนัก รับรู้ กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


 Zero Tolerance (4 pictures)
Hits: 4
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยปลัด และพนักงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์


Hits: 16
นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประชาชนชาวอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของพืชพันธ์ธัญญาหาร และสายน้ำ โดยการไหลแพไฟจะเริ่มต้นที่ท่าน้ำน่านวัดวังแดง ต.วังแดง และไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำ วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 การจัดขบวนแพไฟในครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 แพไฟ คือ แพไฟนำร่องน้ำจาก อบต.บ้านแก่ง ชื่อ เอกองค์อัมรินทร์ แพที่ 2 เป็นแพประธานจาก อบต.หาดสองแคว ชื่อ นวมินทรมหาราชา แพที่ 3 แพบริวารจากเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ชื่อ ปราชญ์แห่งแผ่นดินแพที่ 4 พบริวารจากเทศบาลตรอน ชื่อ อัครศิลปิน แพที่ 5 จาก อบต.วังแดง ชื่อ ภูมินทร์ภัทรราชัน แพที่ 6 จาก อบต.น้ำอ่าง ชื่อ คุ้นเกล้าประชาสุขสันต์  และแพที่ 7 จาก อบต.ข่อยสูง ชื่อ ราชันแห่งราชา ซึ่งแต่ละแพมีขนาดความยาว 50-60 เมตร ความสูง 10-12 เมตร การล่องไหลแพไฟระยะทางกว่า 12 กิโลเมตรใช้เวลา 4 ชั่วโมง จึงถึงจุดสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 8
นายสกุลไชย จุมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 5
นายสกุลไชย จุมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ท่าน้ำวัดวังแดง 3 ตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิก พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นักเรียน และพี่น้องประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เริ่มเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยทั่วไป


Hits: 1
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน และทุกภาคส่วนราชการ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ และในปี 2561 ตรงกับวันพุธที่ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยทั่วไปภายในงาน “ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี 2561” กิจกรรมเริ่มพิธีเปิดงานวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน 3 ชุด การแสดงคีตะมวยไทยของเยาวชนตำบลวังแดง จำนวน 1 ชุด การแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลวังแดง จำนวน 1 ชุด เปิดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน โดยนายอำเภอตรอน กิจกรรมร้านค้า ชมกระทงสาย วงดนตรีวาเลนไทน์จูเนียร์ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พิธีปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการบรรเลงเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร สดุดีจอมราชัน สรรเสริญพระบารมี การแสดงรำโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กิจกรรมร้านค้า ชมกระทงสาย วงดนตรีจันทร์เพ็ญ พร้อมชมขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดวังแดง โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง 3 ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่งและสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสืบสานงาน ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน ประจำปี 2561 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทรศัพท์ 0 5549 1506


Hits: 14
รองนายก อบต.วังแดงเข้ารับโล่รางวัลอปท.ดีเด่น งานด้านขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขอย่างต่อเนื่อง   วันนี้ (25 ต.ค. 61) ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 15 รางวัล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับรางวัลในครั้งนี้


 เทโว 2561 (10 pictures)
Hits: 21
25 ต.ค. 61 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่  ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย  โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810