นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 23
28/02/2566 หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือไฟไหม้ในพื้นที่ หมู่9 บ้านป่าควง เพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้ ได้ประสานขอรถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาช่วยกันระดมฉีดน้ำกั้นสกัดเป็นแนวไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าหญ้า ป่าไม้ และไฟได้ดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


Hits: 31
17/02/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม การเอาตัวรอดเด็กติดรถ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์  แดงกองโค เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เด็กในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ


 3Rs (3 pictures)
Hits: 34
16/02/66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยหลัก 3Rs ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 7
14/02/66 กองสวัดิการสังคม ดำเนินการโครงการพัฒนาสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ก.พ 2566 ณ อาคารริมบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 27
13/02/66 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกองสาธารณสุข  เข้าร่วมโครงการป้องกันรักษาป่าไม้บริเวณเขากก หมู่ 8 ณ ป่าชุมชนเขากก หมู่ 8 ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 31
08/02/2566 เจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ได้ออกจัดเก็บขยะอันตราย ตามหมู่บ้านเพื่อนำส่ง อบจ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปทำลายให้ถูกวิธีต่อไป..(ขยะอันตราย คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ส่วนประเภทที่ 2 คือ ขยะอันตรายจากสถานพยาบาล ซึ่งเรียกกันทางวิชาการว่า "ขยะติดเชื้อ" ซึ่ง ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนเลือด หนอง เสมหะของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย ผ้าทำแผล สำลี เข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือ ที่ใช้แล้วเป็นต้น


Hits: 29
31/01/2566 กองสาธารณสุขฯ อบต.วังแดง และท้องถิ่นอำเภอตรอน ลงตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน การจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนช่วยเติมเต็มกระบวนการสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ กล่าวคือ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีประโยชน์หลายประการนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เเละขยะอันตราย ลดการเน่าเหม็นของปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจะสามารถนำเงินงบประมาณในส่วนนี้กลับมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป


Hits: 44
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติ กำหนดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดขยะ, ตัดหญ้า, วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ณ บริเวณ วัดวังแดง หมู่ที่ ๒ (กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ใน สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงต่อไป


Hits: 43
17/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง รับมอบเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎ์บำรุง จากนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 9
12/01/2566 ประชุมสภา อบต.วังแดง สมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2566 โดยมี นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810