นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 852 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 8.528
Categories

Hits: 25
10-14 สิงหาคม 2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลอง พร้อมประสานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนาข้าว


Hits: 8
12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแแดง มอบหมายให้ นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พร้อมถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 30
ในวันที่ 11 สิงหาคม 65 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”       ณ  วัดถาวรสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 8  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน   จำนวน  200  ต้น  เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


Hits: 25
 10 สิงหาคม 65 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 29
5 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมหกรรม to be number one อำเภอตรอน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดบูธกิจกรมม to be number one ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 19
3สิงหาคม2565 เวลา 09.30 น. -ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดย.. ปกครองอำเภอตรอน/พัฒนาชุมชนอำเภอตรอน/กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 28
02/08/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนา จึงได้ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ต่อไป


Hits: 24
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 23
26/07/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกเทศบาล และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยายด้านบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน 


Hits: 24
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกม Cisco webex Meeting โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเบื้องต้น การผิดชำระหนี้ การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางทรัพย์ การขายฝาก การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่งๆละ5 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน อบรม:ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง @ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์​ อบต.วังแดง 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 852 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 8.528

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810