copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490
Categories

Hits: 7
วันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ร่วมกับกองช่อง ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ที่ไปพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 9 บ้านป่าควง


Hits: 5
ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยอดสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลวังแดง ดังนี้ 
 (1.)หมู่ที่ 3 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 1 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(วัว) จำนวน 1โรง 
 (2.)หมู่ที่ 4 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (3.)หมู่ที่ 6 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 33 หลัง 
 (4.) หมู่ที่ 10 - โรงเลี้ยงสัตว์ (วัว) จำนวน 1 โรง 
 (5.) หมู่ที่ 11 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (6.) หมู่ที่ 12 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 7 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(ปลา) 1 โรง


Hits: 3
วันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันแห่งชาติครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 “ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ” ซึ่งทาง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
18 เมษายน 62 อบต.วังแดง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตรอน ทำภารกิจทำหมันหมาแมววัดดอยสวรรค์ เขาไก่เขี่ย


Hits: 3
29 มีนาคม 62 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการมหกรรมการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562


Hits: 2
27 มีนาคม 62 อบต.วังแดง ร่วมกับเยาวชน TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 7 ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 (ประเภทชุมชน) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้


 Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 4
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง ร่วมกับ ศป.ปส.อำเภอตรอน นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) จำนวนนักเรียนที่เป็๋นกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น 47 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบทั้ง 47 ราย


Hits: 8
19 มีนาคม 2562 ศพด. อบต.วังแดง นำโดยคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 62 (พ่อจ๋า แม่จ๋า 24 มีนา 62 อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.)  และเดินรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คาถา 5 ย.ป้องกันโดนกัด)


Hits: 6
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยความร่วมมือคณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป


Hits: 6
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.อบต.วังแดงเข้าจัดกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day" ช่วยทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ บึงทับกระดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.118 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.490

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810