copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047
Categories

Hits: 1
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน และนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดำเนินการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย


Hits: 3
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ร่วมกับ นายก อบต.วังแดง ผกก.สภ.ตรอน , สสอ.ตรอน , พัฒนากรอำเภอตรอน ,หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนที่ 9 และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแดง ร่วมให้การต้อนรับ นายวิตถวัล สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ในการตรวจเยี่ยม กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 4
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เข้าร่วมเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรม To Be Number One ตำบลวังแดง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 4
วันที่ 25 ก.พ.62 ทีมงานสัตวแพทย์ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ที่วัดบ้านใหม่เยาวชน ม.5


Hits: 3
วันศุกร์ ที่ 22 ก.พ.62 เวลา 12.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจาก ผญ.ม.7 ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อย ที่บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 และกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนที่เกิดเหตุก่อนถึงวัดห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถบรรทุกน้ำไปที่เกิดเหตุและได้ฉีดน้ำดับไฟ เนื่องจากสภาพอากาศมีลมพัดแรง และไหม้หลายจุด จึงทำให้เพลิงขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงได้โทรประสาน จนท. อบต.น้ำอ่าง เทศบาลบ้านแก่ง เทศบาลตรอน อบต.บ้านแก่ง เข้าทำการควบคุมเพลิงสงบลงเป็นบางส่วน ประมาน 200 กว่าไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นไร่อ้อย ไร่นา เป็นอุปสรรคในการดับไฟ เบื้องต้นจึงได้ทำการ ฉีดพรมน้ำทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง ต่อมาเพลิงได้เบาลงในเวลา 16.20น.


Hits: 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.จังหวัด อต.) ร่วมกับกลุ่มมวลชนและองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเพื่อความรักความสามัคคีปรองดอง" ณ วัดวังแดง 2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นำโดย ท่านนายกฯ สมศักดิ์ โทนศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ พร้อมคณะประชาชน อสม. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลวัดเกาะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารจัดการขยะ" พร้อมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง และลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 7
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นิมนต์พระสมุห์สิทธิพงศ์ วสินฺโท เจ้าอาวาสวัดใหม่เยาวชน มาเทศน์ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน นำโดยนายประทีป ลำใย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ร่วมถวายขันกันเทศน์ ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา


Hits: 15
15 ก.พ. 2562 กองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหมู่ที่ 6 ทำเสวียนไม้ไผ่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเคยมีการใช้กันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจมีการขาดหายไปในบางช่วง จนระยะหลังมีปัญหาหมอกควัน เกิดขึ้นมาก ชาวบ้านจึงหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ ให้ใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เป็นการลดขยะสร้างปุ๋ย ลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้เศษ
 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันลดปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะ กำจัดให้ถูกวิธี ตามชนิดของขยะ บางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ ลดปัญหาหมอกควัน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่


Hits: 4
14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตาม และประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยให้หมู่บ้านนำเสนอผลงาน ตอบปัญหา ข้อซักถาม และดูงาน/กิจกรรมในพื้นที่  ในการนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอตรอน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์" 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.031 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.047

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810