นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 28 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817
Categories

Hits: 30
27/03/66 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่โรงงาน บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด


Hits: 17
 วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง  มอบหมายให้ นายเมธี แดงกองโค ผช.จพง.ธุรการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2565 - 2566 ส่วนที่ 2 ณ ห้องประชุมบอลรูม (ชั้น 2 ) โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 12
24/03/66 ทาง อบต.วังแดง ท่านปลัดฯ ชินวัฒน์ แดงกองโค ได้เข้าตรวจสอบปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)ร่วมกับ ผอ.กองคลัง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางเอื้องชมพู กิจสวน , นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสุจิณณา ปันฟู , นิติกร นายสมพงษ์ ดอกพุฒ 


Hits: 29
24/03/2566 คณะครูและนักเรียน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดทำโครงการซักซ้อมการป้องกันสาธารณภัยอัคคีภัยอุบัติภัยและการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยมีวิทยากร สิบโทเชิดพงศ์ แดงกองโค เจ้าพนักงานป้องกันฯมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


Hits: 30
23/03/2566 คณะครูและนักเรียน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดทำโครงการซักซ้อมการป้องกันสาธารณภัยอัคคีภัยอุบัติภัยและการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยมีวิทยากรสิบโทเชิดพงศ์  แดงกองโคและนางสาวสุจิณณา  ปันฟู  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมการป้องกันสาธารณภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


Hits: 24
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบต.วังแดง  ร่วมประกอบพิธีถวายพานดอกไม้สดสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ที่ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


Hits: 33
16/03/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำหนดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดขยะ, ตัดหญ้า,  ณ บึงทับกระดาน  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ใน สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงต่อไป


Hits: 77
7/03/2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ร่วมกับ พมจ.ลงพื้นที่สอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข(จังหวัดเคลื่อนที่) จำนวน10ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือฯในวันที่16มีนาคม2566 ณ วัดวังแดง ม.3


Hits: 99
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีเปิดการอบรม โดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง การบรรยาย "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการยุคใหม่" โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญญาโญ วัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยาย "การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต" โดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ การบรรยาย "การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ" โดย เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการขยะ" ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "การพัฒนาอาชีพเกษตรกร" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน "กลุ่มอาชีพทอเสื่อ" ณ กลุ่มเสื่อกกสุริยา ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" ณ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาตำบลวังแดงของเราต่อไป


Hits: 32
28/02/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันมาฆบูชา คณะครูร่วมกับผู้บริหาร นักเรียน ร่วมกิจกรรมฟังพระเทศน์ เกี่ยวกับศีล 5 และวันมาฆบูชา ความเป็นมา ความสำคัญวันดังกล่าว


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810