นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014
Categories

Hits: 28
4 ก.พ. 2565 กองสาธารณสุข.อบต.วังแดง.พ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้กักตัว กลุ่มเสียงติดเชื้อโควิด ที่หมู่ที่  10  จำนวน  2 หลัง


Hits: 23
วันที่ 2 ก.พ กองสาธารณสุข..ได้รับแจ้ง ประสานงานจาก หมอ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ...บ้านผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 1 ก.พ ได้รับการประสานงานจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านกล่มเสี่ยง ที่หมู่ 3 และหมู่ 11


Hits: 27
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ และมีบุคลากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง แดง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติ ใหม่และการดูแลช่อง ปากและฟันให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


Hits: 20
วันที่ 19-20 มกราคม 2565 นำโดยนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก อบต.วังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.วังแดง จำนวนทั้งสิ้น 17 รายได้แก่ หมู่ที่ 3 ,11 ,7 ,6 ,10 ในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


Hits: 20
วันนศุกร์ที่ 7มกราคม 2565 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักปลัดฯ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อยกระดับผลการประเมินในปี 2565


Hits: 20
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมส่วนราชการและหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประกาศเเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อเป็นหลักฐานตรวจประเมิน ITA ปี 2565


Hits: 15
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


Hits: 18
25/11/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนและห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 15
25/11/2564 อบต.วังแดง จัดสถานที่วางถังขยะตามซุ้มบริเวณสวนสาธารณะบึงทับกระดาน เพื่อบริการจุดทิ้งขยะสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะค่ะ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 652 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.014

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810