นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807
Categories

Hits: 22
11/04/66  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้าน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การสร้างอารมณ์ดี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกของผู้สูงอายุในตำบลวังแดง เช่น กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำของผู้สูงอายุ การเล่นเกมส์สันทนาการสร้างรอยยิ้ม รวมถึงการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้สูงอายุ และมีการรดน้ำขอพรจากนายกและคณะผู้บริหารในกิจกรรมดังกล่าว.เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ปี 2566  ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 18
06/04/2566 อบต.วังแดงดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ หลักสูตร 18 ชั่วโมง จำนวน20คน ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 สนับสนุนงบประมาณโดย พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 12
05/04/66 กองช่างออกพื้นที่ซ่อม เดินท่อต่อเติม หมู่ 12  แก้ไขปัญหาน้ำเบา ดำเนินการสำเร็จด้วยดี


Hits: 27
04/04/66 อบต.วังแดงโดยกองการศึกษาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล จึงจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 26
04/04/66 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย
ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนัก
ในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกก
ของกลุ่ม
4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้
ช่วยเหลือตนเองต่อไป

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “เวที” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน


Hits: 18
03/04/66 กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟสะพาน หมู่11 บ้านวังแดง ดำเนินการสำเร็จด้วยดี


Hits: 23
31/03/66 อบต.วังแดง นำโดย ผอ.กองคลัง , ผอ. กองสวัดิการสังคม และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 26
30/03/66 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดโครงการอบรมฯของผุ้นำ อสม. อปพร. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 24
29/03/66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยและจัดนิทรรศการการจัดการศึกษา โดยท่านนายกเป็นผู้เปิดงานพิธีมอบใบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 14 คน


Hits: 26
27/03/66 ทางคณะครูได้พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยพานักเรียน เรียนรู้นอกสถานที่ที่สถานีตำรวจภูธรตรอน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะและร่วมจำลองเหตุการณ์ซักซ้อมวิธีเอาตัวรอด หนีซ่อนสู้!! โดยได้รับการต้อนรับจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตรอนและวิทยากรเป็นอย่างดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.807

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810