นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.774
Categories

Hits: 26
7/03/2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ร่วมกับ พมจ.ลงพื้นที่สอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข(จังหวัดเคลื่อนที่) จำนวน10ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือฯในวันที่16มีนาคม2566 ณ วัดวังแดง ม.3


Hits: 13
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีเปิดการอบรม โดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง การบรรยาย "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการยุคใหม่" โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญญาโญ วัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยาย "การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต" โดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ การบรรยาย "การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ" โดย เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการขยะ" ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "การพัฒนาอาชีพเกษตรกร" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน "กลุ่มอาชีพทอเสื่อ" ณ กลุ่มเสื่อกกสุริยา ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" ณ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาตำบลวังแดงของเราต่อไป


Hits: 4
28/02/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันมาฆบูชา คณะครูร่วมกับผู้บริหาร นักเรียน ร่วมกิจกรรมฟังพระเทศน์ เกี่ยวกับศีล 5 และวันมาฆบูชา ความเป็นมา ความสำคัญวันดังกล่าว


Hits: 3
28/02/2566 หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือไฟไหม้ในพื้นที่ หมู่9 บ้านป่าควง เพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้ ได้ประสานขอรถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาช่วยกันระดมฉีดน้ำกั้นสกัดเป็นแนวไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าหญ้า ป่าไม้ และไฟได้ดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


Hits: 6
17/02/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม การเอาตัวรอดเด็กติดรถ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์  แดงกองโค เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้เด็กในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ


 3Rs (3 pictures)
Hits: 15
16/02/66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยหลัก 3Rs ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 2
14/02/66 กองสวัดิการสังคม ดำเนินการโครงการพัฒนาสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ก.พ 2566 ณ อาคารริมบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 9
13/02/66 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกองสาธารณสุข  เข้าร่วมโครงการป้องกันรักษาป่าไม้บริเวณเขากก หมู่ 8 ณ ป่าชุมชนเขากก หมู่ 8 ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
08/02/2566 เจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ได้ออกจัดเก็บขยะอันตราย ตามหมู่บ้านเพื่อนำส่ง อบจ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปทำลายให้ถูกวิธีต่อไป..(ขยะอันตราย คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ส่วนประเภทที่ 2 คือ ขยะอันตรายจากสถานพยาบาล ซึ่งเรียกกันทางวิชาการว่า "ขยะติดเชื้อ" ซึ่ง ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนเลือด หนอง เสมหะของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย ผ้าทำแผล สำลี เข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือ ที่ใช้แล้วเป็นต้น


Hits: 9
31/01/2566 กองสาธารณสุขฯ อบต.วังแดง และท้องถิ่นอำเภอตรอน ลงตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน การจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนช่วยเติมเต็มกระบวนการสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ กล่าวคือ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีประโยชน์หลายประการนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เเละขยะอันตราย ลดการเน่าเหม็นของปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจะสามารถนำเงินงบประมาณในส่วนนี้กลับมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 690 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.774

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810