นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 28 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.819
Categories

Hits: 0
.fullscreen-block{ background-color: #006699; width: 100vw; height: 100vh; }


Hits: 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7


Hits: 0

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเผยแพร่โดย Biggolo Tunder3 วัน นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจงานปรับ/เกรด/อัดบดถนน บ้านวังแดง ม.11Hits: 0
วันที่ 31 ก.ค.66 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย วัชรากร มีอุบล รองนายก ฯ เป็นประธานในพิธี และนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก ฯ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดภัยในชุมชน ชุมชนสามารถจัดการภัยได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ


Hits: 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7


Hits: 0
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. และช่วง เวลา 17.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
โครงการ “กฎหมายชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน” โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการ “กฎหมายชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน” โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง โดยมีนางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์​
๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว


Hits: 0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีนางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โอกาสนี้ได้เกียรติจาก อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว


Hits: 0
วันนี้เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ และทีมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าอวน หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจการปรับถนนของประชาชน ม.8


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.819

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810