นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 20 guests online
You are not allowed to access this directory
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816
Categories

Hits: 0
.fullscreen-block{ background-color: #006699; width: 100vw; height: 100vh; }


Hits: 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7


Hits: 0

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเผยแพร่โดย Biggolo Tunder3 วัน นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจงานปรับ/เกรด/อัดบดถนน บ้านวังแดง ม.11Hits: 0
วันที่ 31 ก.ค.66 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย วัชรากร มีอุบล รองนายก ฯ เป็นประธานในพิธี และนายสำรวย เพ็งแจ่ม รองนายก ฯ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดภัยในชุมชน ชุมชนสามารถจัดการภัยได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ


Hits: 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7


Hits: 0
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. และช่วง เวลา 17.30 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
โครงการ “กฎหมายชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน” โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการ “กฎหมายชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน” โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง โดยมีนางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์​
๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว


Hits: 0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีนางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โอกาสนี้ได้เกียรติจาก อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว


Hits: 0
วันนี้เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ และทีมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าอวน หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจการปรับถนนของประชาชน ม.8


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810