copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Picture does not exist anymore or is not yet approved by administrators!
Gallery

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน


Hits: 0
เมื่อวันที่15กันยายน2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง ในปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 3
วันที่ 15 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


Hits: 3
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 0
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 0
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 0
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 4
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810