copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Back

In total there are 583 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.924

TOP 10 last added pictures


ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่
Category: ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่
Category: ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เฉลิมพระชนมพรรษา
Category: เฉลิมพระชนมพรรษา
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เฉลิมพระชนมพรรษา
Category: เฉลิมพระชนมพรรษา
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เฉลิมพระชนมพรรษา
Category: เฉลิมพระชนมพรรษา
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมอำเภอตรอน
Category: ประชุมอำเภอตรอน
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมอำเภอตรอน
Category: ประชุมอำเภอตรอน
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ภาวะภัยแล้ง
Category: ภาวะภัยแล้ง
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ภาวะภัยแล้ง
Category: ภาวะภัยแล้ง
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ภาวะภัยแล้ง
Category: ภาวะภัยแล้ง
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 583 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.924

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810