copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Back

In total there are 583 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.925

TOP 10 most viewed pictures


มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Category: มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Author: admin
Hits: 38
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 37
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Category: สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Author: admin
Hits: 30
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Category: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Author: admin
Hits: 20
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 19
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


กิจกรรมทำเสวียน
Category: กิจกรรมทำเสวียน
Author: admin
Hits: 14
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


รายงานการเงินกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 5
Category: รายงานการเงินกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 5
Author: admin
Hits: 13
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ป้องกันไวรัสโควิค-19
Category: ป้องกันไวรัสโควิค-19
Author: admin
Hits: 13
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


TO BE NUMBER ONE
Category: to be number one
Author: admin
Hits: 13
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
Category: ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
Author: admin
Hits: 13
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 583 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.925

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810