copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
::post new topic::
admin
Visitor
 
รองผู้ว่าฯจัดรายการคุยสบาย ๆ สไตล์ผู้ว่าโยธิน - 2012/06/23 23:15
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดรายการคุยสบาย ๆ สไตล์ผู้ว่าโยธิน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการบริหารราชก ารในรอบสัปดาห์

เช้าวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕ ที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เป็นวิทยากรผลิตรายการคุยสบาย ๆ สไตล์ผู้ว่าโยธินศร์ ประจำวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมี นางสุรีย์ นักจัดรายการชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักและวิทยุกระจายเสียงชุมชนทั่วทั้งจังหวัดอุตรด ิตถ์ ซึ่งการจัดรายการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สนทนาด้านข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ในครั้งนี้ว่า จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดงานปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองที่เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด และร่วมสร้างตามครรลองระบอบประชาธิปไตยเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ นับแต่คราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อเนื่องถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร ัชกาลปัจจุบัน ตลอดทั้ง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งเขื่อนสิริกิติ์และพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ให้เกิดความเป็นมงคล นอกจากนี้ ในกิจกรรมก็ยังมีการสร้างเสริมการเลือกผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน การเพิ่มค่าตอบแทนและคุณค่างานที่ต้องเพิ่มขึ้น ที่จะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายการเมืองและการปกครองท้องที่ รวมทั้งการสร้างโอกาสให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีเอกภาพแล ะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเรื่องผลผลิตผลไม้ โดยเฉพาะสับปะรดห้วยหมุ่นที่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี สถานการณ์ดีขึ้น ราคาดีดสูงขึ้นสร้างแรงจูงใจในการบริโภคได้มากขึ้น ส่วนเรื่องทุเรียนก็ขอความร่วมมือเกษตรกรอย่ารีบตัดผลผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในคุณภาพผลผลิตลงได้ สำหรับเรื่องสินค้าOTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ขณะนี้กำลังเปิดตลาดสินค้าจากภูมิปัญญาที่หน้าห้างฟรายเดย์ ๗ วัน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน ส่วนเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ศกนี้ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งผลงานในภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบทุนประกอบอาชีพ การประกวดกิจกรรม To Be Number One ทั้งโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชนและชมรมซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นแล้วและจะมาประกวดในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างกระแสให้เกิดความสนใจและความร่วมมือ โดยเฉพาะขอความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด ข่าวสารเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติด สำหรับบ่ายวันนี้(๒๐มิ.ย.๕๕)จะมีงานนัดพบแรงงาน ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ ๒๒๗ บาทต่อวัน การสมัครงานครั้งนี้จะใช้ระบบ IT ในการสมัครงาน ขอเชิญชวนผู้ต้องการหางานหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานใหม่มาร่วมสมัครงาน และจะมีการจัดนิทรรสการทางอาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบกาชีพ การสัมภาษณ์ โครงกาพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์กำลังเตรียมดำเนินการทำประชาคม ไม่เกิน ๕๐๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ได้รับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเกิน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการทำประชาคมไปเกือบครบทุกแห่งแล้ว ยกเว้นในชุมชนเมืองที่กำลังดำเนินการ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านจะเป็นแกนหลักในการจัดทำประชาคม เชิญก่อนไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเปิดให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อขอทราบความคิดเห็นและมีมติความเห็นพ้องตั้งแต่ร้อ ยละ ๗๐ ขึ้นไป โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบในรูปแบบการบูรณาการ รวมทั้งใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเลือกผู้แทนหมู่บ้านให้เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรี ซึ่งผ่านไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย มีสมาชิกเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมากและยังคงเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง มีการทำประชาคมระดับหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ระดับอำเภอเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน และจังหวัดจะจัดในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้รับงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งและโอกาสให้แก่สตรีได้เป้นอย่างดี

ส่วนในช่วงท้ายของรายการ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้แจ้งให้ทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในส่วนของงบลงทุน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายได้ผลดี แม้จะเปลี่ยนผลการดำเนินการจากอันดับ ๖ เป็นอันดับที่ ๑๒ ก็ตาม แต่ก็ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยเร็ว ทั้งยังได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความห่วงใยดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้น โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและอาจเกิดภัยธรรมชาติจากพายุฝนและโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฝน ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชนได้อีกด้วย

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน
  reply | quote
::post new topic::