copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
::post new topic::
admin
Visitor
 
เตือน!! มวลชนอย่าหลงลม “นักการเมือง” ยุแบ่งพวก - 2012/06/23 23:03
กอ.รมน.เดินหน้าขยายพลังมวลชนเพิ่มกำลังสำรองช่วยแก้ปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ เสริมสร้างความสามัคคีและความรักชาติ ย้ำอย่าหลงเชื่อการยุยงยุแหย่ของนักการเมืองที่ทำให้ประชาชนในท้องที่เกิดความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกในท้อ งถิ่น

การสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังสำรองช่วยสนับสนุนงานของทางราชการ

ในวันนี้ (21 มิ.ย.) พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่าย ที่ อบต.ในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย โดยมีนายพรหมินทร์ บุญเลี้ยง นายก อบต.ในเมือง และคณะให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายข่าวภาคประชาชน อปพร. ในพื้นที่เข้าร่วมนับ 100 คน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ได้บรรยายแนวทางการให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเพื่อเป็นการกร ะตุ้นให้เกิดจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้เท่าทันในการช่วยทางราชการแก้ปัญหา โดยเครือข่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงฯ จะเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระงับและสกัดกั้นการก่อเหตุความรุนแรงตลอดจนภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะภั ยยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

พร้อมนี้ยังขอความร่วมมือและขอร้องในการทำงาน คือ ร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย อย่าทำลายป่าไม้ทรัพยากรของชาติ การรักเทิดทูนสถาบันของชาติ และรักสามัคคีกันไว้ อย่าแตกแยกแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่เข้ามายุแหย่ให้ประชาชนเกิดความแตกแยกและแตกความสามัคคีในท้องถิ่น และหากมีเบาะแสเรื่องต่างๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ก็ให้โทรศัพท์ไปที่สายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจาก ผู้จัดการออนไลน์

.
  reply | quote
::post new topic::