นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Print E-mail
 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10/05/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ  รายละเอียด

03/05/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

12/04/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

07/04/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง

30/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบึงทับกระดาน หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

17/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบึงทับกระดาน หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

17/03/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบบึงทับกระดาน (อต.ถ. 72-001) หมู่ที่11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประทุมพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำน่าน(เพิ่มเติม) หมู่ที่6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนซอย4-ซอย7 หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 4 ไปทุ่งสามขา(เพิ่มเติม) หมู่ที่4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง