นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

เทศกาลงานประเพณี

ประเพณีสงกรานต์

วันที่ 13–15 เมษายน ตำบลวังแดงได้ร่วมใจกันสืบสานประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการนี้พร้อมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย

ประเพณีลอยกระทง 
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   ทุกหมู่บ้านต่างรวมใจกันสืบสานประเพณีและร่วมใจกันสืบสานประเพณี


ประเพณีตักบาตรเทโวหลังวันออกพรรษา
จัดงานใหญ่  ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแสดงดนตรีย้อนยุค  
 รูปวันเทโว 
 

 ประเพณีรำกลองยาว
เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของหมู่ 8 บ้านหัวดาน มีวงรำกลองยาว ที่มีเอกลักษณ์ มีเนื้อร้อง เครื่องดนตรี ที่สืบถอดกันมาเป็นเวลานาน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
เป็นประเพณีที่แต่ละหมู่บ้านร่วมจัดทำขึ้นในหมู่บ้าน โดยบ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านจะทำการโยงฝ้ายขาวจากหลังหนึ่งต่ออีกหลังหนึ่งไปจน ครบทุกหลังคาเรือนในทุกหมู่บ้านและจัดสถานที่ที่อยู่กลางหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารมาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล

ประเพณีทอดแห  
เป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลวังแดงได้สืบทอดมานาน   ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง  โดยจัดก่อนวันสงกรานต์  1-2 วัน

ประเพณีไหลแพไฟ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ระหว่างวันที่   3 - 5 ธันวา  การจัดงานถือว่าเป็นงานระดับอำเภอซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รูปไหลแพไฟ  รูปไหลแพไฟ 2


 

 
 


This Category is currently empty