copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
" ตำบลวังแดงน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง "


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

2. การส่งเสริมให้เป็นตำบลที่น่าอยู่  

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

4. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม

5. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

6. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภคให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

7. การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

8. การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

9. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน 

10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

11. การส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นระบบของ อบต. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

12. การส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเหตุการณ์

13. การจัดระบบการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย    

สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

14. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้มั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน      

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ

3. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต.

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ของชุมชน

7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 


This Category is currently empty