นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้


 “ตำบลวังแดงน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ(mission)การพัฒนาท้องถิ่น 

 1.การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 2.การส่งเสริมให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ 

 3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 4.การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม

 5.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

 6.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภคให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 7.การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

 8.การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการ

 9.การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน 

10.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

11.การส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นระบบของ อบต. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

12.การส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเหตุการณ์

13.การจัดระบบการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย    

สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

14.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้มั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงทั้งหมด7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แนวทางการพัฒนา 

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

 2.  การป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 3.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน

 4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล

 5.  การส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้

 6.  การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลวังแดง

 7. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม สถาบันครอบครัวเด็ก และเยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค– บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ

 แนวทางการพัฒนา 

 1. การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการให้ทั่วถึง

 2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต.

 แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

 2. การส่งเสริมพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพในการทำงาน 

 3.การส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์และช่องทางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 4.บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

 5. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 6. การส่งเสริมความรู้และการป้องกันการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่ง  การเรียนรู้

 2. การส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 3. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อชุมชน

 4. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

 5. การส่งเสริมให้ความรู้ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการพัฒนา

 1.การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ของชุมชน

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมอย่างเป็นระบบ

 2.การส่งเสริมพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร การปศุสัตว์  การประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 3. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้มีมาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

 2. การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

 3.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
This Category is currently empty