copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 


24/09/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) download


22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 download


This Category is currently empty