ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

28/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

20/07/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

25/12/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

24/09/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุกองช่าง ปี2563

แผนการจัดหาพัสดุ ปี2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) download


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) download


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2563 ถึง ธ.ค. 2563 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2563 ถึง ก.ย. 2563 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2563 ถึง มิ.ย. 2563 downloadThis Category is currently empty