ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

  • คำสั่งคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน download 
  • ประกาศอำนาจหน้าที่ส่ีวนราชการอบตวังแดงน download 
  • พจนานุกรมสมรรถนะ download 

 

ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
  • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชกา

เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

  • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
  • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

 


This Category is currently empty