นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 • ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 download 

 • เอกสารเผยแพร่ความรู้งานบุคคลครู download 

 • โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 download 

 • ประกาศการใช้พลังงานและแนวทางการลดพลังงาน อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) download 

 • คำสั่งแต่งตั้งรองนายก มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายก download 

 • คำสั่งรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน download 

 • ประกาศอำนาจหน้าที่ส่ีวนราชการอบตวังแดงน download 

 • พจนานุกรมสมรรถนะ download 

 

ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
 • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
 • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชกา

เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

 • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
 • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

 


This Category is currently empty