copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการอยู่เวรรักษาการณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 download
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฎิบัติข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2556 download
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 download
  • ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงว่า ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  พ.ศ. 2553 download
  • ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2553 download

 

 

ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
  • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชกา

เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

  • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
  • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

 


This Category is currently empty