copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ผลการปฎิบัติงานประจำปี

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2551  download

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 download

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2553 download

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2554 download 

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2555 download 

 ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556 download 

 ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2557 download 

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2558  download

ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2559  download


This Category is currently empty