ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

งานกิจการสภาท้องถิ่น

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562-2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563-2565 รายละเอียด


วันพุธที่  15  มกราคม 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  29  มกราคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  13  มีนาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  10 เมษายน 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  8 กรกฎาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันจันทร์ที่  3 สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่ 16  ธันวาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด


วันจันทร์ที่  14  มกราคม  2562 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562  รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน 2562 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน  2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  13  กันยายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  3 ตุลาคม 2562สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันอังคารที่  15  ตุลาคม 2562 สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2/2562 รายละเอียด

วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด


This Category is currently empty