นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
    คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 


    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่


    คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


    คู่มือการปฏิบัติงาน-การโอนบุคลากร


    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน


    คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ


    คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู


    คู่มือการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัย อบต.วังแดง


    คู่มือการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคล


    คู่มือจัดตั้งศูนย์ข่าวสารของทางราชการ


    คู่มือจัดทำงบประมาณ


    คู่มือบำเหน็จบำนาญ


    คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

    คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    คู่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย


    คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


    คู่มือป้องกันโรคโควิส19


    คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


 คู่มือรับสมัครนักเรียน


 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 คู่มือเสนอหนังสือ


 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม


 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ

 แนวทางปฏิบัติงานนักทรัพย์

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

 คู่มืออื่นๆตรวจอสบได้ที่e-book
 

This Category is currently empty